Pomoc pre učiteľov pri citlivých témach.

Sexualita nie je centrom života.

Dôležité sú osoby a vzťahy.

Súčasné deti a mládež čelia rôznym morálnym výzvam a obsahu v komunitách i v online svete. Mladý človek si kladie mnohé otázky, ktoré sú podporované nejasnosťou hlavného mediálneho a spoločenského prúdu voči rôznorodým formám vzťahov, rodín, ľudskej dôstojnosti, relativizáciou hodnôt v oblasti života, sexuality, identity, bioetických otázkach… 

Učiteľ potrebuje týmto výzvam, ale aj otázkam mladých rozumieť, a ponúknuť na ne primeranú odpoveď. Týmto projektom chceme podať pomocnú ruku práve pedagógom. 

Okrem dobrých príkladov z praxe zo zahraničia prinášame aj bohatý, ale na malej ploche zhrnutý sumár medicínskych, psychologických a pedagogických informácií, ktoré môžu byť pomocníkom tak pre učiteľov, ako aj pre rodičov či duchovných sprievodcov. 

Chceme sprostredkovať konkrétne postupy a vedecky podložené informácie, s ktorými môže učiteľ, vychovávateľ a rodič pracovať, aby žiakom a študentom pomohol prejsť obdobím dospievania tak, aby z nich vyrástli zdravé, stabilné, zrelé a dobre zorientované osobnosti. 

Kniha Mladým pravdu

vznikla ako odpoveď na otázky učiteľov a rodičov, ktorí prosili o rady, ako komunikovať s mladými na aktuálne témy – ako napríklad pohlavná identita, sexuálna príťažlivosť, homosexualita, transsexualizmus, pornografia, ale aj vzťahy, príprava na manželstvo a rodičovstvo, plánovanie rodičovstva či prenájom materníc a iné. Kniha obsahuje na malej ploche hutné vedecké, medicínske, biologické, psychologické informácie a podnety na diskusiu s mladými.

Knihu si môžete zakúpiť napríklad tu.

Vzorová prednáška

Ak máte záujem o prednášku Renáty Ocilkovej vo Vašej škole, kontaktujte nás cez info@ucitelom.sk

učiteľka zo ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou

Pani Ocilková je fundovaný odborník, ktorý vie svojím pútavým rozprávaním ozrejmiť veci, vysvetliť a poukázať na podstatu problému. Pre nás učiteľov bola jej návšteva i kniha, ktorú doniesla, odrazovým mostíkom k tomu, aby sme vedeli zaujať správne stanovisko a vedeli ho zreprodukovať i žiakom, ktorí sa v tejto novodobej problematike nevedia orientovať.

triedna učiteľka zo Spojenej školy sv. Františka

Ako triedny učiteľ som sedela v triede a veľmi som ocenila naozaj veľmi profesionálny obsah i formu, pani Ocilková má jasno v tom čo je dôležité a vie to podať zrozumiteľne aj deťom, komunikuje ich jazykom.... vnímala som, že deti téma zaujala prahnú po informáciach, pravde v tejto oblasti. VEĽKÁ VĎAKA !! Kiež by sa dalo pokryť čo najviac škôl - je to mimoriadne dôležité

učiteľ z Cirkevnej ZŠ sv. Gorazda

Prosím, aby sa tieto prednášky realizovali v čo najhojnejšom počte, deti a mladí potrebujú tieto informácie, nakoľko sú dezorientovaní.

učiteľ z CZŠ s MŠ Jana Krstitela Partizanske

Prednáška bola výborná obsahom aj výborne odprednášaná. Bola jasná, opierala sa o fakty, štatistiky a o konkrétne skúsenosti. Pani Renátka Ocilková nás pútavo vtiahla do tejto témy tak, že by sme ju dokázali počúvať aj ďalšiu hodinu. Ďakujeme za ochotu, otvorenosť a samotnú prednášku či pozdieľanie sa.

Chceme zhrnúť a zdôrazniť, že všetky témy, o ktorých sme písali, sa síce dotýkajú aj našej sexuality, ale nielen sexuality. Týkajú sa celého človeka a pre zdravý vývoj, pre zdravý život a zdravé vzťahy je potrebné poznať a rozvíjať všetky rozmery ľudskej bytosti.

Chceme zdôrazniť, že “sexuálna výchova” ako samostatný výučbový predmet nestačí, pretože ponad všetky sexuálne vedomosti a praktiky sú najdôležitejšie vzťahy a ľudia, s ktorými a pre ktorých žijeme. Dôležitá je teda výchova k vzťahom a k zodpovednosti, osobnostný, sociálny a charakterový rozvoj človeka, príprava na manželstvo a rodičovstvo, ktorá môže zahŕňať aj otázky našej sexuality, ktorá však nemá byť centrom nášho života, pretože to nie je to, čo nás určuje a definuje.

Našu identitu určuje nielen biologické pohlavie, ale aj naša patričnosť k rodine, k spoločenstvu, naše záujmy, schopnosti, talenty a dary, naše originálne a jedinečné danosti, ktoré nás ako ľudí navzájom od seba odlišujú a zároveň sú dôvodom a priestorom pre vzájomné obdarúvanie sa a dopĺňanie sa. Úloha učiteľa má byť pomôcť dieťaťu nájsť svoje miesto v rodine, v spoločnosti, nájsť zmysel života a hodnotovo ho ukotviť tak, aby svoje hodnoty vedelo obhájiť, chrániť a žiť.

Prednášky zo seminára pre učiteľov 16.5.2023, Bratislava

Videosvedectvá o zmene identity

Svedectvá o škodlivosti transideológie

Ďalšie informácie

Zaujímavé videá v angličtine