Od začiatku 90-tych rokov 20. storočia sa na Slovensku viacerí odborníci, na čele s PaedDr. Ladislavom Lenczom, začali angažovať v službe na ochranu a posilnenie rodiny formou vzdelávania v školách. Projekt Etická výchova Ladislava Lencza bol už v roku 1992 odborne veľmi dobre konsolidovaný. Ladislav Lencz s manželkou Teréziou založili Nadáciu pre etiku a výchovu a cez ňu realizovali vzdelávanie aj na tému rodinných vzťahov. V septembri 1997 bola táto nadácia pretransformovaná na občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, ktorá už svojím názvom mala dať pravý zmysel týmto slovám. Bolo to v čase, keď o.z. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo /SpPR/ mala otvorený prístup na mediálny trh a používala pojmy rodina a zodpovedné rodičovstvo pre svoju agendu /SpPR – členská organizácia International Planned Parenthood Federation/.1 Občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo2 je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín – pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia so životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. V rokoch 2002 – 2007 realizovala Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo projekt „Výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexualita v slobode a zodpovednosti“, ktorý bol realizovaný formou 18 putovných seminárov priebežného vzdelávania pre učiteľky a učiteľov v troch krajoch. Okrem seminárov a 520 hodín diskusií na školách s mladými animátormi na tému Sexualita, AIDS a vzťahy bolo publikovaných 6 brožúr obsahujúcich prednášky a metodické cvičenia. Zo záverečných prác 205 absolventov priebežného vzdelávania je zostavený zborník viac ako 100 metodických cvičení3. Následne prebehol II. cyklus putovných seminárov Výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexualita v slobode a zodpovednosti a potom vzdelávací projekt pre rodičov s názvom „Ako vychovávať deti k zodpovednej láske“. V roku 2005 Spoločnosť realizovala projekt Podpora výchovnej schopnosti rodičov distribúciou systematickej výchovnej príručky pre mladých rodičov. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo pracovala už v 90-tych rokoch na Koncepcii výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Táto koncepcia ako prierezová téma bola prijatá Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a potom Vládou SR v roku 19984. Inovovaná bola v r. 2010.

Ladislav Lencz sa so svojimi odbornými spolupracovníkmi zaslúžil o to, aby sa do škôl dostala etická výchova a do nej téma rodiny a výchova k sexuálnemu zdraviu a rodinnému životu. Do roku 1995 vydali 3 metodické materiály k predmetu etická výchova5. Tretia časť tohto metodického materiálu sa venuje témam: Rodina, v ktorej žijem a Výchova k sexuálnemu zdraviu a rodinnému životu. Táto 25-ročná metodika svojou formou výučby i didaktikou, ako aj tematickým zameraním, predbehla svoju dobu a aj dnes je veľmi aktuálna. Učitelia z nej môžu čerpať argumenty o rodine, sexualite človeka, homosexualite (pornografii, masturbácii), i o samotnej sexuálnej výchove.

 

Zdroje a poznámky pod čiarou:

1Rozhovory a e-mailová korešpondencia so zakladateľkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo Teréziou Lenczovou.

2Dnes nesie názov Slovenská spoločnosť pre rodinu

3Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Zborník metodických cvičení. Metodicko-pedagogické centrum, Tomašíkova 4, Bratislava. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. https://zkss.sk/wp-content/uploads/2015/09/Vychova-k-manzelstvu-a-rodicovstvu_Metodicke-cvicenia1.pdf , dostupné 30.09.2020

4MŠVVŠ SR, VMR. Učebné osnovy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 1998. MŠ SR-4560/2010-916

5Lencz, L., Ivanová, E. 1995. Metodický materiál k predmetu etická výchova. Bratislava.