Mladí ľudia sú dnes konfrontovaní s otázkami zmyslu a pôvodu života, ako aj identity človeka viac ako inokedy. Nové na tomto zápase je to, že sa posúva do nižších ročníkov a už na základnej škole sa stretávame s otázkami od detí týkajúcimi sa nielen vzniku života, sexuality, ale aj pohlavnej identity a jej zmeny, sexuálnej príťažlivosti a vzťahov hetero, ale aj homosexuálnych, a taktiež tzv. témy „gender“. V tejto kapitole chceme teda dať na položené otázky zrozumiteľné a pravdivé odpovede.

Základné pravidlo je, že s deťmi najprv hovoríme o pekných veciach, vštepujeme im pozitívne príklady a ideály, hovoríme s nimi o kráse života, o kráse rozdielnosti medzi mužom a ženou a o dare komplementarity obidvoch pohlaví. Deťom sprostredkúvame pravdivé biologické (medicínske), psychologické, ako aj filozofické a náboženské informácie.

Predpokladom správneho vyučovania týchto etických tém a morálnych otázok je ovládanie odborných informácií o biológii človeka, o pohlavnej identite; jasný terminologický prehľad v témach pohlavie, rod, sexuálna orientácia; ďalej nevyhnutnosť kontinuálneho vzdelávania učiteľa a získavania aktuálnych informácií a otvorenosť voči otázkam žiakov a študentov a možnosť diskusie na témy, ktorými žijú. V neposlednom rade je dôležité vytvorenie dôvernej atmosféry, najlepšie aj dôverného vzťahu, diskrétnosť a úcta voči rôznym názorom a ochota stať sa aj poradcom či sprievodcom dospievajúcim žiakom.

Ak sprostredkúvame deťom informácie o pohlavnej identite na hodine náboženstva, môžeme vychádzať z Biblie: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27). „Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu, muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení“ (Gn 5,1b-2).1

1Katolícky preklad SSV