Potrebu až nevyhnutnosť naučiť mladých ľudí žiť vo vzťahoch a v manželstve si uvedomujú odborníci – pedagógovia, psychológovia, lekári i rodičia naprieč krajinami. Otázkou sexuality sa zaoberajú ministerstvá školstva i zdravotníctva, ako aj Svetová zdravotnícka organizácia. Každá vyspelá krajina sa však snaží nájsť svoju vlastnú cestu, ktorá by najviac vyhovovala aktuálnym podmienkam a výzvam života mladých. V tejto príručke sa budeme venovať dvom susedným krajinám, ktorých prístupy môžu byť pre našu prácu inšpiráciou.

 

Česká republika

V Českej republike sa vyučuje podľa Rámcového vzdelávacieho programu (RVP), schváleného v roku 2017. RVP pre základné školy je rozdelený do 10 vzdelávacích oblastí, na stredných školách do ôsmich, Program je trochu podobný nášmu Štátnemu vzdelávaciemu programu. RVP má 6 prierezových tém na ZŠ: Osobnostná a sociálna výchova; Výchova demokratického občana; Výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach; Multikultúrna výchova; Environmentálna výchovaMediálna výchova, 5 prierezových tém na gymnáziách (okrem výchovy demokratického občana). Témy sexuálnej výchovy sú zakomponované do oblasti Človek a jeho svet; Človek a zdravie a do Etickej výchovy. Samostatný predmet sexuálna výchova neexistuje, to však nebráni mimovládnym organizáciám a aktivistom, aby ponúkali učiteľom a rodičom prednášky či (zahraničné) príručky. Niektorí českí učitelia etickej výchovy pracujú s materiálmi Ladislava Lencza1. V roku 2011 vydalo Ministerstvo školstva Českej republiky Desatero MŠMT k sexuální výchově , kde sa v druhom bode uvádza: Sexuální výchova se vyučuje a bude vyučovat v celé škále předmětů (Člověk a jeho svět, Výchova ke zdraví, Rodinná výchova, Občanská výchova, Přírodopis, Biologie).2 Pre našu inšpiráciu je však dôležitejšie uviesť, že Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostrave aj na túto výzvu českého ministerstva školstva zareagovalo a začalo postupne pripravovať semináre, kurzy až po úroveň akreditovaného vzdelávania pre učiteľov. Centrum pre rodinu a sociálnu starostlivosť akreditovalo 5 vzdelávacích programov, ktoré môžu byť nápomocné aj pre slovenských učiteľov:

 

  1. Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání“. Vzdelávanie má formu jednodňovej konferencie, kde sa diskutuje o úlohe rodičia a podiele školy na výchove v otázkach sexuality. U rizikového sexuálneho správania sa preberá predovšetkým predčasný sexuálny štart. Inšpiráciou sú vecné argumenty z rôznych odborov pre odvrátenie skorého nástupu intímneho života.

  2. Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání II.“. Ide o zhrnutie získaných poznatkov z prvej časti školenia, ale viac so zameraním na osobnostnú časť. Úspešná sexuálna výchova potrebuje, aby dospievajúci nevidel len varovanie. Jadrom tejto časti vzdelávania je orientácia na vzťahy. Otázka neznie, ako sa chrániť, ale ako zvládnuť vzťah tak, aby sex vynikol ako pozitívny a dostal svoju patričnú hodnotu.

  3. Škola osobního života – výchova ke zdravé integraci sexuality“. Hlavným cieľom tohto seminára je využitie terénnej praxe. Ide o prepojenie medziodborových súvislostí, vybavenie pedagógov aktuálnymi dátami z medicínskych odborov s vymedzením limitov, čo už spadá do syndrómu rizikového správania dospievajúcich, s ohľadom na vývojové výzvy žiakov a formovanie ich osobnosti z hľadiska psychológie.

  4. Výchova ke vztahům se zahrnutím sexuality – kurz školské primární prevence“. Ide o najdlhší kurz (80 hodín), kde sa okrem prevencie zameriavajú aj na medicínskou problematiku. Predpokladá sa, že práve túto oblasť potrebuje pedagóg rozvinúť (alebo aspoň významne podporiť), aby suverénne a zdatne hovoril o telesných aspektoch ľudskej sexuality a o všetkých súvisiacich oblastiach. Má byť vybavený tak, aby ho nezaskočili ani otázky dospievajúcich, aby mohol viesť diskusie v patričnej šírke a aby bol zárukou kvalitných odborných informácií z prírodných vied, psychológie, sociológie, antropológie a aj etiky.

  5. Vztahová sexuální výchova v primární škole“. Tento vzdelávací program predkladá odborné východiská k sexuálnej výchove na prvom stupni. Autorská organizácia Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. vytvorila metodickú pomôcku pre vyučovanie žiakov 3. – 5. ročníka ZŠ. Je komponovaná tak, aby boli naplnené požiadavky RVP dať žiakom základy sexuálnej výchovy. Ide o audiovizálny systém s prvkami hraného a animovaného filmu, do ktorého sa majú deti interaktívne zapájať.3

Tieto programy fungujú na princípe kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov a stoja na židovsko-kresťanských koreňoch. Výchovno-vzdelávacím cieľom prvého programu Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání je verný monogamný vzťah s neskorým nástupom sexuálneho života. Tento cieľ bol veľmi otvorene diskutovaný pri zadefinovávaní výchovno-vzdelávacieho cieľa na ministerstve školstva, ako aj na samotnom školení medzi učiteľmi, avšak po vysvetlení autorky MUDr. Marie Fridrichovej, že po svadbe už sexuálny život môže začať, akceptovali tento cieľ ako ministerskí úradníci, tak účastníci vzdelávania. Všetky prednášky kurzu sú teda podriadené tomuto cieľu. Prednášajúci sú lekári, psychológovia, pedagógovia, ale aj experti z IT prostredia kvôli téme prevencie rizikového správania na internete.

1E-mailová korešpondencia so zakladateľkou Středoevropské inspirace, pedagogičkou Ninou Novákovou.

2Desatero MŠMT ČR k Sexuální výchově. Tlačová správa 2011.

3Centrum pro rodinu a sociální péčí z.s.: Vzdělavání pedagógu. Dostupné na https://rodina.prorodiny.cz/ ; 21.04.2021.

 

Rakúsko

Rakúsko sa vo svojom vzdelávacom systéme1 odvoláva na štandardy sexuálnej výchovy podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré odporúčajú napríklad deťom vo veku 0 – 4 rokov: podávať informácie o počatí; o pôžitku z dotýkania sa vlastného tela a skorej masturbácii; objavovať vlastné telo a vlastné genitálie; pomôcť pozitívnym pocitom „smerom k vlastnému pohlaviu a rodu“; právo „poznať rodovú identitu“; ďalej deťom vo veku 4 – 6 rokov: podávať informácie o vzťahu medzi rovnakým pohlavím; hovoriť o sexuálnych témach – mať komunikačné schopnosti; hovoriť o pôžitku z dotýkania sa vlastného tela a zo skorej masturbácie; objavovať vlastné genitálie, atď.2 V Rakúsku na to však zareagovali kresťanskí aktivisti, odborníci i Cirkev a zriadili na Filozoficko-teologickej vysokej škole Benedikta XVI. v Heiligenkreuzi v spolupráci s Iniciatívou Kresťanské rodiny študijný program pre učiteľov pod názvom Leib – Bindung – Identität – Entwicklungssensible Sexualpädagogik© (Telo, Vzťahy/Záväzky, Identita – Vývinovo citlivá sexuálna pedagogika). Okrem toho funguje (ako vo viacerých krajinách) v nemecky hovoriacom regióne nezávislá skupina odborníkov spojená online komunikáciou, ktorá sa vzájomne inšpiruje a informuje o novinkách v zápase za ochranu mladých.

1Grundsatzerlass Sexualpädagogik Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

2Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists Federal Centre for Health Education. WHO Regional Office for Europe and BZgA.

V Rakúsku je veľmi dobre rozpracovaný a na viacerých miestach používaný Teen Star Program. Program je rozdelený do troch samostatných cyklov: pre žiakov základných škôl, pre stredoškolákov a pre mládež nad 18 rokov (kde už nie je potrebný súhlas rodičov) a každý trvá približne 8 mesiacov.1 Teen Star Program vznikol na prianie a za pomoci manželov Johna a Evelyn Billingsovcov a jeho autorkou je gynekologička MUDr. Hanna Klaus, rehoľným menom Miriam-Paul. Dr. Hanna Klaus hovorí, že „potratom nezabránia ani kondómy, ani antikoncepčné tablety. Jedine zdržanlivosť a manželská vernosť je spoľahlivým prostriedkom proti nim. Som proti potratom, lebo ničia život, ktorý sa začal splynutím spermie a vajíčka. Človek by si mal pri rozhodovaní postaviť otázku: kto som, že zabíjam vlastné deti? Mladým ľuďom musíme povedať pravdu, že najlepší spôsob, ako sa vyhnúť nežiaducemu tehotenstvu mladistvých, ale aj pohlavným chorobám, vrátane AIDS, je zdržať sa sexuálnej aktivity dovtedy, pokiaľ nebudú dospelí a pripravení založiť monogamný vzťah, čiže do manželstva treba ísť s panenstvom i panictvom.“2

Austrálski manželia John a Evelyn Billingsovci3 boli lekári a priniesli svetu prirodzené metódy plánovania rodičovstva. Aj po ich smrti (2007 a 2013) ich dielo pokračuje prostredníctvom Svetovej organizácie Billingsovej ovulačnej metódy (World Organisation of Ovulation Method Billings)4, ktorá je rozšírená po celom svete.

1Printové a elektronické materiály TeenSTAR programu. Dostupné aj na www.teenstar.sk, 22.04.2020.

2TeenSTAR Program, sekcia Autorka programu. Dostupné na teenstar.sk, 22.04.2020

3Manželia Billingsovci zomreli v povesti svätých. Dnes sú spustené iniciatívy za ich blahorečenie. Dostupné tu: https://billings-cause.blog/, 25.04.2020

4WOOMB. Dostupné na https://www.woombinternational.org/, 14.04.2020

Okrem týchto programov sú Rakúšania silní v zápase za ochranu detí na internete, kresťanskí autori pripravili program Safer Surfing (Surfovať bezpečnejšie), ktorý prevzalo aj rakúske ministerstvo vnútra.1 Autorom a garantom programu Safer Surfing je Phil Pöschl, ktorý sám prešiel závislosťou na pornografii, obrátením i uzdravením.2

Užitočným materiálom priamo pre mladých je brožúrka Sex und Sieben: Information und Orientierung zu Pubertät, Liebe und Sexualität, v preklade „Sex a sedem“, ide o slovnú hračku, môže tiež znamenať Šesť a sedem; tj. vhodné asi pre šiestakov, siedmakov: „Informácie a zorientovanie sa v puberte, láske a sexualite“. Knižka opisuje milým, decentným, pútavým a pravdivým spôsobom, čo sa deje s ľudským telom a mysľou v puberte, vysvetľuje biológiu človeka (reprodukčný systém), cyklus ženy, hovorí o tehotenstve ako dare, aj keby malo zaskočiť. V skratke učí prirodzeným metódam plánovania rodičovstva. Brožúrka sprostredkúva hodnoty bez priameho náboženského jazyka, teda je prijateľná a pochopiteľná aj pre neveriacich. Veď napokon, čo je Božie, je hlboko ľudské. Hovorí o láske, manželstve, o sexe, vymenúva argumenty, prečo počkať so sexom do svadby (viď tabuľka nižšie). Spomína aj neželané sexuálne správanie, ako je masturbácia, pornografia, pri ktorej ponúka kontakt na diskrétne poradenstvo a povzbudzuje k tomu, aby sa mladí ľudia rozhodli vzdať tejto závislosti a nedali sa odradiť pri opätovnom zlyhaní. O homosexualite hovorí v pravde, čestne a otvorene, vymenúva riziká a ponúka správnu cestu. Viac k téme homosexualita v kapitole 7.

Obr. 2: Čakať do manželstva – totálne bláznovstvo?

CHLAPEC

DIEVČA

Čože? Ty si ešte nemala sex?

Nemala. A teším sa z toho!

A čo mám robiť so spermiami? Mám ich vypotiť?

Nerob si žiadne starosti! Príroda si poradí 😊.

Nemá sa kupovať mačka vo vreci. Treba predsa vyskúšať, či sa k sebe vôbec sexuálne hodíme.

Keď klape vzťah, klape aj sex.

Prestaň robiť drahoty! Sex je predsa zábava, poďme to už vyskúšať!

Sex bez lásky je pre mňa hrozne málo. Keď chceš len zábavu, nájdi si inú.

Ľúbiš ma vôbec? Tak prečo nechceš so mnou spať?

Práve preto, že Ťa ľúbim, chcem ešte počkať. A Ty, ak ma ľúbiš, mal by si to rešpektovať.

Chcem zozbierať viac sexuálnych skúseností, aby som si mohol vybrať ženu mojich snov.

Chúďa žena Tvojich snov! Ja nechcem byť v budúcnosti v posteli s nikým porovnávaná.

Autori brožúrky Sex und Sieben3 píšu veľmi zrelo o tehotenstve, aj o nečakanom tehotenstve, o tom, že potrat je násilná smrť dieťaťa v tele matky a že existuje lepšie riešenie aj v prípade nečakaného tehotenstva. Vymenúva možnosti utajeného pôrodu, hniezda záchrany, možnosti dať dieťa na adopciu4. Zároveň vedie mladých k tomu, aby nerobili žiadne rozhodnutia v prvých chvíľach, keď sa zo správy o tehotenstve dostanú do paniky, lebo toto nie sú dobré rozhodnutia. Rozhodnutie o potrate sa nedá zvrátiť a dieťa tu teda už nemôže byť. Autori mladým zároveň píšu, že žiadne ďalšie dieťa nenahradí potratené dieťa a naopak, vždy nájdu v tejto situácii človeka, ktorý ju/ho podrží, bude sa dieťatku tešiť a pomôže mu. „Deti prekvapenia“ sú po narodení takými miláčikmi, že nikto viac nepomyslí na to, že by tu nemali byť.

1Safer Surfing – Tipps & Tricks zum sicheren Umgang mit dem Internet. / Surfovať bezpečnejšie. Tipy a triky so zaobchádzaním na internete./ orig. nemčina © Saferinternet.at.

2Safer Surfing: Phil Pöschl. Dostupné na: https://www.safersurfing.org/phil-poeschl/ , 22.04.2020. Súvisiace stránky pre slovenských čitateľov: www.loveismore.sk

3Preklad brožúry sa práve pripravuje

4U nás známe podporné projekty: Poradňa Alexis http://www.alexisporadna.sk/; Zachráňme životy https://www.zachranmezivoty.sk/; Mentorský projekt na pomoc deťom a ich mamám: http://www.kmotricky.sk/; Centrum konkrétnej pomoci Levice http://centrumfemina.sk/; Áno pre život: okamžitá pomoc pre matky s deťmi – domov, aj psychologická poradňa https://anoprezivot.sk/; Projekt na záchranu počatého života http://www.dompokoja.sk/ ; Najstaršia a najväčšia MVO v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar https://www.usmev.sk/; Centrum pomoci pre rodinu Trnava www.cppr.sk; Poradenské centrum pre rodiny Family Garden Bratislava www.familygarden.sk; Hniezda záchrany https://cutt.ly/Typ3CxL

Maďarsko

V Maďarsku sa rozhodli pre vzdelávací projekt prevzatý z Latinskej Ameriky pod názvom „Alive to the World“ (Prežiť vo svete / Pripravení na život). Ide o sadu 13 učebníc pre deti od 5 do 18 rokov, ktoré sú pre žiakov základnej školy kompletne preložené do maďarčiny. V septembri 2020 sa mal spustiť pilotný projekt na školách.

Autormi učebníc „Alive to the World“ sú vysokoškolskí profesori: June Saunders (USA; špecialistka na Manželské a rodinné štúdiá a etiku v interpersonálnych vzťahoch); Christine de Marcellus Vollmer (Venezuela; prezidentka Latinsko-americkej Aliancie za rodinu a členka Pontifikálnej akadémie za život a Pontifikálnej rady pre rodinu; profesorka na Univerzite Carabobo); Carlos Beltramo Álvarez (Argentína; hosťujúci profesor na Univerzite La Sabana – Inštitút pre rodinu (Kolumbia), na Univerzite San Pablo – Inštitút pre rodinu a manželstvo (Peru) a na Univerzite La Gran Colombia (Kolumbia) a Juliette de Marcellus (USA; žurnalistka a profesionálna spisovateľka) sadu učebníc pre deti od 5 do 18 rokov pod názvom Alive to the World. Ide o súbor 13 kníh pre každý ročník základnej a strednej školy, ako aj pre predškolákov (v domovskej krajine ide o 13 rokov, nakoľko majú iný systém školských ročníkov). Každá kniha je plnofarebná s obrázkami a k učebnici je vždy napísaný aj sprievodca pre učiteľa – metodika (každá kniha má cca 200 – 250 strán – pre učiteľa aj pre žiaka). Učebné materiály vedú žiakov k cnostiam a k hodnotám ako skromnosť, vytrvalosť, dôvera, disciplína, rešpekt, spolupráca, odvaha, tolerancia, pravdovravnosť, múdrosť, sebakontrola, zodpovednosť, jednota, priateľstvo, láska, solidarita a iné. Knihy sú písané hlboko ľudsky, ale aj odborne a príťažlivo. Učebnice boli pôvodne napísané v roku 2006 v španielčine v Peru a vo Venezuele. V súčasnosti sa používajú v 22 krajinách, v štyroch svetadieloch, v ôsmich jazykoch1. V roku 2008 boli prvýkrát vydané v Európe v angličtine, neskôr boli preložené do nemčiny, francúzštiny, maďarčiny a poľštiny. Dnes tieto knihy prekladajú Chorváti a  Slováci.

1Alive to the World®. Z osobného stretnutia a z e-mailovej komunikácie s medzinárodnou koordinátorkou programu Alive to the World p. Marianou Olavarria, ako aj z printových materiálov (letáky a učebnice). Vollmer M. Ch. a kol. 2008. Alive to the World. Alliance for the Family

Autormi učebníc „Alive to the World“ sú vysokoškolskí profesori: June Saunders (USA; špecialistka na Manželské a rodinné štúdiá a etiku v interpersonálnych vzťahoch); Christine de Marcellus Vollmer (Venezuela; prezidentka Latinsko-americkej Aliancie za rodinu a členka Pontifikálnej akadémie za život a Pontifikálnej rady pre rodinu; profesorka na Univerzite Carabobo); Carlos Beltramo Álvarez (Argentína; hosťujúci profesor na Univerzite La Sabana – Inštitút pre rodinu (Kolumbia), na Univerzite San Pablo – Inštitút pre rodinu a manželstvo (Peru) a na Univerzite La Gran Colombia (Kolumbia) a Juliette de Marcellus (USA; žurnalistka a profesionálna spisovateľka) sadu učebníc pre deti od 5 do 18 rokov pod názvom Alive to the World. Ide o súbor 13 kníh pre každý ročník základnej a strednej školy, ako aj pre predškolákov (v domovskej krajine ide o 13 rokov, nakoľko majú iný systém školských ročníkov). Každá kniha je plnofarebná s obrázkami a k učebnici je vždy napísaný aj sprievodca pre učiteľa – metodika (každá kniha má cca 200 – 250 strán – pre učiteľa aj pre žiaka). Učebné materiály vedú žiakov k cnostiam a k hodnotám ako skromnosť, vytrvalosť, dôvera, disciplína, rešpekt, spolupráca, odvaha, tolerancia, pravdovravnosť, múdrosť, sebakontrola, zodpovednosť, jednota, priateľstvo, láska, solidarita a iné. Knihy sú písané hlboko ľudsky, ale aj odborne a príťažlivo. Učebnice boli pôvodne napísané v roku 2006 v španielčine v Peru a vo Venezuele. V súčasnosti sa používajú v 22 krajinách, v štyroch svetadieloch, v ôsmich jazykoch1. V roku 2008 boli prvýkrát vydané v Európe v angličtine, neskôr boli preložené do nemčiny, francúzštiny, maďarčiny a poľštiny. Dnes tieto knihy prekladajú Chorváti a  Slováci.

1Alive to the World®. Z osobného stretnutia a z e-mailovej komunikácie s medzinárodnou koordinátorkou programu Alive to the World p. Marianou Olavarria, ako aj z printových materiálov (letáky a učebnice). Vollmer M. Ch. a kol. 2008. Alive to the World. Alliance for the Family

Prvýkrát sa podľa kníh vyučovalo v Argentíne, Venezule a Peru a tam už mohli zrealizovať aj dopadovú štúdiu. Urobili ju v rokoch 2015 – 2018 v Caracase, hlavnom meste Venezuely v Južnej Amerike. Išlo o prácu so žiakmi 6. ročníka až maturitného ročníka na strednej odbornej škole v štvrti, kde bola vysoká miera vandalizmu, násilie, neprimerané spracovanie emócií, tínedžerské tehotenstvá, neprispôsobiví študenti, záškoláctvo až zanechávanie štúdia. Po troch rokoch formácie a vzdelávania podľa programu Alive to the World kleslo násilie na škole o 80%, na škole nebolo žiadne tehotenstvo a štúdium zanechali len tí žiaci, ktorí sa presťahovali.1

1Programa Aprendiendo a Querer Resumen ejecutivo sobre la aplicación de los instrumentos de medición de impacto del Programa Aprendiendo a Querer, Niveles: 8, 9, 10, 11,12 y 13 periodos escolares comprendidos entre 2015 y 2018. Aplicación de los instrumentos de evaluación de impacto.

Výsledky programu Alive to the World v rastúcom počte krajín dokazujú, že študenti skutočne túžia pochopiť a žiť univerzálne hodnoty, ktoré dávajú životu zmysel a otvárajú pred nimi svet na ceste k šťastiu, zdravému životnému štýlu a osobnostnému dozrievaniu.