Metodický materiál pre etickú výchovu uvádza odporúčania medzinárodných dokumentov o tom, že sexuálna výchova má rešpektovať práva rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením1, čo znamená, že škola nemá právo povzbudzovať deti k sexuálnym aktivitám, pretože je to v rozpore s presvedčením väčšiny rodičov. Rodičia majú byť informovaní o výučbe v otázkach intimity, sexuality a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, hlavne pokiaľ sú na tieto témy prizvaní externí lektori. Majú byť rešpektované ústavné práva rodičov v súlade s Ústavou SR2, taktiež právo uplatňovať svoje presvedčenie, pokiaľ ide o výchovu detí a výchovu k rodičovstvu, v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami tej ktorej registrovanej cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti a v súlade so Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou3, rovnako s čl. 12 a 13 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami4, a s Dohovorom o právach dieťaťa5. Sexuálna výchova musí rešpektovať psychologické a sociologické fakty, pretože predčasný sex vedie k promiskuite, nedovolí rozvinutie vyšších citov, ako sú porozumenie, empatia, prosociálne postoje; podporuje sklon k egoizmu a spôsobuje ďalšie poruchy osobnostného a sociálneho vývoja. Odloženie sexuálnych aktivít naopak vedie k rozvoju sebaúcty, etických hodnôt a sociálnych zručností; podporuje rozvoj vyšších citov, zvyšuje šance na stabilitu budúceho manželstva a na dobrú výchovu budúcich detí.6 Aj Svetová zdravotnícka organizácia odporúča v abecede pre najlepšiu prevenciu pred AIDS zdržanlivosť a vernosť7. Sexuálna výchova nesmie súhlasiť so sexuálnym experimentovaním a predčasným sexom.

Metodický materiál Lencza, Ivanovej k etickej výchove navrhuje preto tieto princípy v otázke sexuality:

  • dôraz na hodnotové postoje

  • dôraz na osobnostnú a sociálnu stránku sexuality

  • rozvoj empatie a asertivity a snahu oddialiť sexuálne aktivity;

  • zdôrazňovanie faktu, že antikoncepcia nevylučuje počatie ani nákazu, preto je potrebné odporúčať prirodzenú reguláciu počatia;

  • rozvíjanie komunikácie, (seba)poznania, sebaovládania.

Didaktické poznámky tohto materiálu navrhujú spomínané témy rozoberať formou moderovanej diskusie. Ak žiak vyjadrí nevhodný názor, učiteľ ho nemá zahriaknuť, ale citlivo moderovať diskusiu v konfrontácii s názormi ďalších žiakov. Učiteľ má povedať svoj názor až nakoniec. Nemajú sa používať metódy a techniky, ktoré by podporili predčasný sexuálny život. Neodporúča sa premietať deťom drastické obrazy, ktoré by mohli vyvolať emocionálny šok. Naopak L. Lencz a E. Ivanová odporúčajú pozerať filmy ako napríklad Zázrak vzniku života alebo Krása života pred narodením8. Okrem diskusií sa odporúčajú filmy, testy, ako aj príbehy zo života, prípadové štúdie, dramatizácia, hranie rolových hier. „Etické zásady sexuálnej etiky sa najlepšie vysvetľujú z perspektívy manželstva a rodiny. Tieto hodnoty majú v prieskumoch hodnotovej orientácie stále najvyššiu prioritu.“9

Zdroje:

1Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 1950. Dodatkový protokol k Dohovoru

z 20.03.1952, čl. 2. Dokument Rady Európy: Závery o slobode výchovy v európskom spoločenstve; Dohovor o právach dieťaťa. OSN. 1989.

2Ústava SR: čl. 24, ods. (1); čl. 41, ods. (4).

3Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou : čl. 12, ods. (1), ods. (2); čl. 13, ods.(7).

4Zmluva medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami: Čl. 12, ods.(1), ods. (2); Čl. 13, ods. (7).

5Dohovor o právach dieťaťa. OSN 1989. Čl.3; Čl. 5; Čl. 6; Čl.14.

6Lencz, L., Ivanová, E. 1995. Metodický materiál k predmetu etická výchova. s.20 – 21 a 107 – 110

7WHO ABC: A – abstinence (abstintencia); B – be faithful (buď verný); C – condom

8Zázrak ľudského zrodenia – dostupné na: https://cutt.ly/KyyhC15 ; Krása života pred narodením – dostupné na https://cutt.ly/Pyyh9rs , 25.03.2020

9Lencz, L., Ivanová, E. 1995. Metodický materiál k predmetu etická výchova. Bratislava. s. 23