Dnešné spoločensky priaznivé prostredie pre zmenu pohlavnej identity, rodu či pre homosexuálnu príťažlivosť môže vytvárať dojem, že v prípade pochybnosti o pohlavnej identite je vhodné a možné zmeniť si pohlavie. Je potrebné pravdivo informovať a zdieľať vedecké fakty, že pohlavie sa nedá zmeniť. Zmena pohlavia sa dá iba napodobniť. Dá sa hormonálnou liečbou niečo potlačiť alebo spustiť (rast poprsia, ochlpenie), dá sa chirurgicky niečo vymodelovať alebo odstrániť, avšak geneticky sa pohlavie zmeniť nedá.

Česká spoločnosť pre psychoanalytickú psychoterapiu k liečbe genderovej dysfórie zdôrazňuje  nutnosť úplnej informovanosti  žiadateľov o zmenu pohlavia o výsledkoch takejto realizovanej zmeny, že spôsobuje nezvratnosť fyzického poškodenia, riziko nežiaducich vedľajších účinkov hormonálnych a chirurgických zákrokov, možné výrazné zhoršenie psychického stavu a zvýšené riziko samovražednosti a invalidity.

PROHLÁŠENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO PSYCHOANALYTICKOU PSYCHOTERAPII K LÉČBĚ GENDEROVÉ DYSFORIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ

1. ČSPAP sleduje prudký nárast počtu jedincov, zvlášť detí a dospievajúcich, so známkami diskomfortu týkajúceho sa pohlavnej identifikácie. ČSPAP spochybňuje doterajší trend v Českej republike k riešeniu problémov osôb s poruchou pohlavnej identity, hlavne pred dosiahnutím 18 rokov, považuje ho za nebezpečný a niekedy neetický.

2. Psychologické hľadanie pohlavnej identity je proces, ktorý sa rozvíja od narodenia, majú na ňom podiel rodičia i spoločnosť. Ide o proces, ktorý je okrem iného, určovaný nevedomými motívmi, úzkosťami a obranným spracovaním. Tento problém je nutné riešiť komplexne v kontexte bio¬psycho¬sociálneho rámca.

3. Nedostatočná pozornosť venovaná skúmaniu a spracovaniu psychických príčin vedúcich k uvažovaniu o zmene pohlavia môže viesť k předčasným a nezvratným zásahom do organismu osôb s často neukončeným psychosociálnym vývojom.

4. ČSPAP zdôrazňuje nutnosť úplnej informovanosti žiadateľov o zmenu pohlavia – o výsledkoch tejto realizovanej zmeny:

 • o nezvratnosti fyzického poškodenia,

 • o riziku nežiaducich vedľajších účinkov hormonálnych a chirurgických zákrokov,

 • o možnom výraznom zhoršení psychického stavu,

 • o zvýšenom riziku sebevražednosti a invalidity.

Domnievame sa, že ani významné pokroky medicíny neumožňujú realizovať uspokojivú chirurgickú zmenu ženského pohlavia na mužské a opačne. Operatívna zmena pohlavia nezaručuje automaticky plné uspokojenie a vymiznutie genderovej dysforie.

5. ČSPAP, vzhľadom k vyššie uvedeným výhradám odporúča všetkým záujemcom – v prípade detí ich rodičom – o zmenu pohlavia, pred zahájením akýchkoľvek krokov, ktoré k tejto zmene smerujú, intenzívnu individuálnu psychoterapiu. Nutná je aj práca s rodinou. Tento postup umožní lepšie porozumieť a spracovať vedomé, a predovšetkým nevedomé motivácie, priania a konflikty, ktoré vedú k uvažovaniu o zmene pohlaví. ČSPAP zároveň vyzýva odbornú verejnosť k diskusii na túto závažnú tému.

6. ČSPAP podporuje seriózny výskum a komplexné dlhodobé sledovanie všetkých aspektov života tých, ktorí podstúpili hormonálnu a chirurgickú liečbu a kompetentní diskusiu o dlhodobých zmenách, kvalite života a prípadných nežiaducich dopadoch uvedených radikálnych intervencií.1

Existujú štatistiky o vysokom počte suicidálnych sklonov u ľudí, ktorí si nechali zmeniť pohlavie, alebo ktorí ešte pred dospelosťou urobili coming-out. Reprezentatívna dlhodobá švédska štúdia z r. 2011 o transsexualite a transrodových ľuďoch hovorí, že chirurgický zákrok nie je riešenie („Surgery is not Solution“), pretože u ľudí, ktorí si nechali preoperovať pohlavie, sa vyskytujú samovraždy až 20-krát častejšie ako u bežnej populácie.2 Švédske ministerstvo zdravotníctva, ako aj niektoré štáty USA, pomaly prehodnocujú svoju zdravotnícku politiku vo vzťahu k transgender ľuďom a začínajú zakazovať predpisovanie blokátorov puberty.3 Je teda veľmi vhodné chrániť naše deti pred experimentovaním, ktoré by im mohlo zničiť život.

V štandardnom postupe MZ SR pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom sa uvádza, že „operačné výkony vykonávané v rámci zdravotnej starostlivosti pri dg. F64.0 sú nezvratné“4.

Mladí ľudia možno nedokážu vyhodnotiť následky svojho nezvratného rozhodnutia, preto je potrebné vysvetliť, čo znamená „nezvratnosť fyzického poškodenia“:

 • amputácia prsníkov 5

 • odstránenie mliečnych žliaz6

 • amputácia penisu a semenníkov

 • sterilizácia

 • takmer nefunkčné orgány zo sexuálneho hľadiska7.

Krížové pohlavné hormóny zvyšujú riziko týchto ochorení:

 • erytrocytóza,

 • zvýšenie hemoglobínu a hematokritu,

 • sleep apnoe syndróm, (môžu byť veľmi výrazné poruchy spánku)

 • kongestívne srdcové zlyhanie;

 • bolesti hlavy,

 • zníženie kostnej denzity (osteoporóza, riziko fraktúry);

 • edémy (opuchy)8

 • zmeny zrážanlivosti krvi s rizikom žilovej trombózy a embolizácie (krvné zrazeniny, cievne príhody),
 • polyglobúlia (tkanivá trpia nedostatkom kyslíka, čo je následok srdcových chorôb, ochorení pľúc, rozličných otráv; charakteristickým príznakom polyglobúlie je červenofialové sfarbenie kože, hlavne na tvári a končatinách; aj spojovky a sliznice sú prekrvené);
 • zhoršenie pečeňových parametrov (až po toxické poškodenie pečene);
 • opuchy;
 • arteriálna hypertenzia (vysoký krvný tlak);

 • zmeny správania,

 • zmeny emotivity (podráždenosť);

 • taktiež možné zhoršenie psychického stavu;9

 • rakovina (prsníkov, prostaty) 10

Odporúčania – ako komunikovať so žiakmi, ktorí prechádzajú krízou identity:

 • Milovať

 • Byť milosrdný

 • Snažiť sa chápať, urobiť si čas na rozhovor s dieťaťom

 • Porozumieť mu, vyjadriť porozumenie

 • Sprevádzať s láskou a pochopením

 • Skúsiť sa dopátrať príčiny (Problém v ranom detstve? Trauma? Problém v rodine teraz? Neprítomná pevná väzba s rodičom? Rozbité rodinné prostredie? Nedostatok času na dieťa? „Neviditeľné“ dieťa? Iné problémy? Nadváha, silné dioptrie, neštandardné správanie, čo spôsobuje vylúčenie z kolektívu? Snaha upútať pozornosť? Šikana? … )

 • Upokojiť a sprevádzať dieťa, mladého človeka: „Je normálne, že sa Ti teraz páčia ľudia Tvojho pohlavia. Vieš, aká revolúcia sa deje v Tvojom tele? Teraz poznávaš obidve pohlavia, zamýšľaš sa nad výhodami, nevýhodami, hľadáš vzory vo svojom vlastnom pohlaví, hľadáš kamarátov, kamarátky… To všetko je normálne. Môžeš prechádzať homoerotickou fázou. Prechádza ňou veľa mladých ľudí. Je to normálne, je to dočasné. Nerob teraz žiadne uzávery. Neskôr by Ťa to mohlo veľmi mrzieť.“

 • Netlačiť na tzv. „rodové stereotypy“: Dievča nemusí nosiť sukne, chlapec nemusí byť „drsniak“. Hovorte dievčaťu, že nemusí nosiť sukne, ak sa cíti lepšie v nohaviciach. Nemusí byť iba jemná, nemusí študovať iba humánne smery a stále ostáva dievčaťom. Chlapec môže byť jemný a komunikatívny gentleman a stále ostáva chlapcom, mužom. Vysvetlite, že každý človek má rôzne (aj kolísajúce) hladiny hormónov a veľmi široké rozpätie pohlavných hormónov je normálne. Niekto môže mať testosterónu viac, niekto menej. Rovnako estrogénu.

 • Potvrdzovať ich skutočné pohlavie, vysvetľovať: (pomôcť zosúladiť pocity s biologickou skutočnosťou, s biologickým pohlavím; ide o vedecké fakty, pohlavie je geneticky dané):

Vysvetľujte deťom, že POHLAVIE SA NEDÁ ZMENIŤ. V okamihu počatia je raz navždy dané mužské alebo ženské pohlavie a to sa nedá nikdy zmeniť ani chirurgickou ani hormonálnou liečbou. Vo svojom vnútri, v génoch a v srdci vždy ostane muž alebo žena (podľa toho, ako bol stvorený). Dobrou analógiou je napríklad diagnóza mentálna anorexia, kde neprispôsobujeme telo pocitu dievčaťa (nepomáhame chudnúť štíhlemu dievčaťu, lebo by to mohlo viesť až k smrti), ale snažíme sa zosúladiť myseľ s biologickou realitou, pomáhame poznať a prijať seba samú.

 • Varovať pred nežiadúcimi účinkami:

Operácie môžu byť veľmi drastické (odoperovanie prsníkov, mliečnych žliaz…). Chirurgická liečba teda so sebou prináša: nezvratnosť fyzického poškodenia, riziko nežiadúcich účinkov (viď svedectvo z filmu What is a woman?)11. Možné výrazné zhoršenie psychického stavu (depresie, snaha o retranzíciu). POZOR! Hormonálne lieky sa podávajú deťom s úplne zdravým telom. Krížové pohlavné hormóny zvyšujú riziko srdcových ochorení, rakoviny a tromboembolických ochorení, spôsobujú neplodnosť, osteoporózu.

 • Spolupracovať s odborníkmi (je dobré vyhľadať špecialistu na danú problematiku, nie je dobré nechať sa viesť psychoterapeutom, ktorý by poskytuje iba afirmatívnu terapiu).

Ak ste veriaci (učiteľ, rodič, sprievodca), je dobré sa za deti s krízou identity aj modliť. Častokrát ide o duchovný zápas. Už dnes poznáme príbehy mladých ľudí, ktorí uvažujú o zmene pohlavia, pretože vyrastali v problémovom v prostredí alebo prekonali rôzne traumy (vrátane traumy pri počatí). A naopak, pribúdajú svedectvá ľudí, ktorí po duchovnom (transcendentnom) zážitku, osobnom poznaní Boha či po obrátení zanechali buď homosexuálny spôsob života alebo sa rozhodli pre detranzíciu (retranzíciu).12

Transgender je vážny stav.
Deti si zaslúžia náš súcit, náš rešpekt.
Ale zaslúžia si aj poznať pravdu.

Transgender je psychický stav a mal by sa liečiť psychologicky, nie chirurgickým nožom.
Hľadajme lepšie, humánnejšie a účinnejšie spôsoby, ako pomôcť deťom, ktoré bojujú s problémami rodovej identity.

Dr. med. Christl R. Vonhodlt

 

 

Podnety na diskusiu so žiakmi:

Kto zvyčajne priťahuje chlapcov? Kto zvyčajne priťahuje dievčatá?

Čo môže spôsobiť obrovský nárast vylučovania hormónov v období puberty, aký to môže mať dopad na človeka?

Je možné, že má zdravý heterosexuál v období dospievania homosexuálne sklony, myšlienky?

Ako sa volá táto fáza alebo toto obdobie?

Čo má človek robiť, ak má pocit, že sa mu páči človek rovnakého pohlavia?

Dá sa pohlavie v priebehu života meniť?

Keď má človek pocit, že ho priťahujú ľudia rovnakého pohlavia alebo že nie je spokojný so svojím pohlavím, má sa s tým identifikovať a prispôsobiť sa týmto pocitom?

Čo ovplyvňuje sexuálnu príťažlivosť?

Je homosexuálna príťažlivosť nemenná?

Kedy končí dozrievanie ľudského mozgu?

Čo znamená homoerotická prechodná fáza?

Aké dôsledky môže mať hormonálna tranzícia? Vymenuj.

Aké dôsledky môže mať chirurgické napodobenie opačného pohlavia? Vymenuj.

Je správne budovať priateľstvá s ľuďmi rovnakého pohlavia?

 

 

1Prohlášení České společnosti pre psychoanalytickou psychoterapii k léčbě genderové dysforie v dětství a dospívání. 25.6.2019. Časopis Psychosom.

2Dheine, C. 2011. Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden. PLoS One.

3Zmena pohlavia u detí je veľký experiment. Švédsko robí otočku v pohlavnej tranzícii detí. Dostupné na https://genderreport.ca/the-swedish-u-turn-on-gender-transitioning/

4Nežiaduce účinky sú vymenované podľa dokumentu Ministerstva zdravotníctva SR „Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom“.

5Kontroverznú britskú gender kliniku Tavistock chce žalovať tisíc rodín. Dostupné na Kontroverznú britskú gender kliniku Tavistock chce žalovať tisíc rodín. Pripoja sa aj rodičia v ďalších štátoch? (standard.sk), 21.08.2022

6Tínedžerka vypráví o desivých zkušenostech s transgenderovou ideologii. CZ24.NEWS, 28.09.2022

7Dostupné na http://www.transsexualita.cz/?page_id=1011, 25.06.2022, stránka propagujúca tranzíciu priznáva, že po operácii ženy na muža má mikropenis (len) určitú schopnosť erekcie.

8Podľa materiálu MZ SR: Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0), dostupné na: https://mzsr.sk/

9Podľa materiálu Ministerstva zdravotníctva SR: Vestník MZ SR zo dňa 6.apríla 2022. Odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia …; dostupné na: https://health.gov.sk/?vestniky-mz-sr , 15.11.2022

10Podľa Dr. med. Christl R. Vonhodlt, prednáška na Bratislavských Hanusových dňoch Jún 2022, taktiež: https://www.endocrinologyadvisor.com/home/topics/cardiovascular-and-metabolic-disorders/cross-sex-hormone-therapy-what-are-the-long-term-risk-factors/

12Odporúčané internetové stránky s odbornou literatúrou a svedectvami: https://iftcc.org/sk/; https://www.xoutloud.com/

Vyjadrenie viac ako 400 psychológov, psychiatrov a iných odborníkov k transsexualizmu

Svedectvá o škodlivosti transideológie

 
 
 
 
Upútavka na nový dokument o ženách, ktoré začali tranzíciu a potom to ľutovali: The Detransition Diaries (3.32 min.) 
 
katolícky kňaz Father Mike o transgenderi (preložené do slovenčiny, 8 minút)
 
Nový film /dokument/ What is a woman? 
 
 
Pred pár týždňami vyšla na Slovensku kniha ONA alebo ON. Jej autorom je otec slovenského hokejistu, Pavol Gáborík. Kniha pochádza zo svetského prostredia, je napísaná príjemným ľahko čitateľným (sekulárnym) jazykom. Sám autor o nej píše: 
„Predkladám vám príbeh Márie, Slovenky, ktorá urobila všetko pre to, aby v ťažkých časoch normalizácie v sedemdesiatych rokoch našla nádej na nový život v slobodnej krajine. Emigrovala do Veľkej Británie. Tam porodila dcéru Janu a vychovávala ju, ako najlepšie vedela. V dospievajúcom veku Jana podstúpila celý proces zmeny pohlavia. Stala sa mužom. Po asi troch rokoch života, po nezvratných zmenách na svojom tele a hormonálnych terapiách si uvedomila, že spravila veľkú chybu… Tento príbeh nie je fikcia, je skutočný, stal sa a vlastne stále pokračuje.”  (https://www.martinus.sk/?uItem=1529349 )