V tejto časti autori učiteľom odporúčajú, aby so žiakmi hovorili o zmenách, ktoré na sebe pozorujú, aby si uvedomili a posilnili vlastnú pohlavnú identitu. Ďalej je tu dôležité uvedomenie si vlastnej plodnosti ako daru a deti pracujú s príbehmi ich rovesníkov. Do popredia vystupuje príbeh dievčiny, ktorá sa rozhodla odložiť prvú sexuálnu skúsenosť a cíti sa po tomto rozhodnutí slobodná a vníma, ako dozrieva v láske k ľudom. Pri téme sexuálnej identity hovoríme s deťmi aj o rozdieloch medzi mužom a ženou, o rovnakej dôstojnosti a hodnote, o vzájomnej komplementarite, ale diskutujeme aj o rovnosti ich šancí, o rolách v spoločnosti a predsudkoch. V tomto veku (na konci základnej školy) je dôležité deťom vštepiť, akú cenu má čakať, byť verný a zdržanlivý. Mladí ľudia majú vedieť o nebezpečenstvách predčasného sexuálneho života, ktoré môžu mať vplyv na ich osobnostný vývoj, ako aj rozvoj vzťahov. Metodický materiál popisuje tieto nebezpečenstvá podľa pôvodného zdroja1 veľmi presne:

  1. Strata možnosti sublimácie (zjemnenia) – tj. človek vynecháva štádium hlbokého citového vzťahu a tým je v živote ochudobnený, človek stráca schopnosť cvičiť svoju vôľu. Ak to dokáže, ak odloží prvý sexuálny zážitok až do manželstva, má najlepšiu príležitosť dokázať svoju cenu. Zrieknutím sa sexuálnych stykov človek dokáže svoju energiu investovať do hodnotnejších aktivít.

  2. Sklon k citovému chladu voči iným ľuďom: u ľudí so sexuálnou promiskuitou ubúda láskavosť, citlivosť k druhým ľuďom, človek sa stáva chladným a naopak vzrastá požívačnosť, sebectvo, konzumný spôsob života.

  3. Nedostatok priestoru pre lásku k deťom: dopad na život detí považuje autor za najtragickejší. Hovorí, že presexualizovanosťou života dospelých sa deti dostávajú na okraj záujmu.

  4. Návyky sexuálnych stykov: predčasný sexuálny život môže spôsobiť návykovosť sexuálnych stykov, a človek sa stáva citovo plochým v tomto prežívaní, žije akoby bez lásky, čo vyvoláva pocit vyprahnutosti, nespokojnosti. Život vo dvojici môže byť zdrojom radosti vtedy, ak sa partneri snažia vychádzať si v ústrety, rešpektovať sa, objavovať sa navzájom.

  5. Sexuálny život vytvára závislosť: predčasné sexuálne vzťahy môžu spôsobiť aj to, že sa na seba naviažu ľudia, ktorí sa k sebe vôbec nehodia.

  6. Vznik manželstva predovšetkým z dôvodu tehotenstva: môže tu byť nedostatočný duševný súlad, priveľký rozdiel v inteligencii a veku, citové záväzky niektorého z partnerov, atď.

  7. Zbavenie tajomstva a zovšednenie: Zdržanlivosť je veľmi cenná. So začatím sexuálneho života sa vzťah zbavuje posledného tajomstva. Je psychologickou zákonitosťou, že to, čo poznáme, čo sme dosiahli, má tendenciu zovšednieť. Často so začatím sexuálneho života vzťah končí, pretože muž dosiahol svoj cieľ.

  8. Zdravotné komplikácie predčasného pohlavného styku – rôzne venerologické choroby.

  9. Potrat: pri predčasnom pohlavnom živote môže dôjsť k predčasnému tehotenstvu a v tomto prípade hrozí, že sa siahne po najtragickejšom riešení – potrate. Potrat znamená značný zásah do organizmu ženy, u časti žien dokonca znamená trvalú neplodnosť, nehovoriac o postabortívnom syndrome (pozn. autora; ďalšie informácie v kapitole Potrat). V prípade neželaného tehotenstva je potrebná okamžitá pomoc a opora budúcim rodičom (bez zbytočného oneskoreného moralizovania).2 Gynekológovia uvádzajú ako možné následky – zápaly, čo môže spôsobovať diskomfort v intímnom živote; ďalej poranenie krčka maternice, riziko zhubného ochorenia krčka maternica, perforácie maternice, poruchy menštruačného cyklu, extrauterinné tehotenstvo, neplodnosť, riziko potratov a predčasných pôrodov; ako aj neurotické stavy, depresie, výčitky svedomia, psychogénne poruchy sexuálneho života, narušenie alebo rozpad vzťahu, emocionálne a osobnostné zmeny.3

  10. Problémy výchovy detí neplnoletých rodičov, psychická kríza rodičov neplnoletej matky: nedostatok psychickej pohody počas tehotenstva môže poznačiť psychické, dokonca i fyzické zdravie dieťaťa.4

Nesmieme zabudnúť, že pri práci s týmito témami vždy treba mať na zreteli psychický vývoj dieťaťa a rešpektovať poznatky z vývinovej psychológie. Aj autori delia témy podľa toho, či sú určené pre žiakov základnej alebo strednej školy.

Zdroje:

1Míček, L. 1986. Duševní hygiena. SPN, Praha in Lencz, L., Ivanová, E.

2Míček, L. 1986. Duševní hygiena. in Lencz, L., Ivanová, E..

3Lencz, L., Ivanová, E. 1995. Metodický materiál k predmetu etická výchova. Bratislava. s. 109-110

4Míček, L. 1986. Duševní hygiena. in Lencz, L., Ivanová, E.