Odporúčaná literatúra

Aardweg Gerard: Čo homosexualita nie je, čo homosexualita je. Ako sa dá homosexualita prekonať. Pre vnútornú potrebu Linka Valentín. Bratislava 2014.

Aliancia za život: Viete, že… Hormonálna antikoncepcia. Aliancia za život, o.z. 2016. https://www.detike.eu/

Cretella, Michelle A.: Kto som? Psychológia, viera a príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Linka Valentín 2014

Evert, Jason: Teológia jeho tela / teológia jej tela. Don Bosco 2013

Faggioni, Maurizio Pietro: Život v našich rukách. Manuál teologickej bioetiky. Spišská Kapitula 2012

Fogassy, Judit: Rodinná katechéza. Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS 2010

Gáborík Pavol: Ona alebo on. GEORG. 2022

Grossman, Miriam: Bez ochrany. Vydavateľstvo LÚČ 2015

Hargot, Therese: Sexuálne oslobodená mládež. Don Bosco 2019

Hudák, Pavol: Ďakujem, že si. Don Bosco 2001

Changed. #oncegay stories. Equipped to love. 2019

Ján Pavol II. Teológia tela. Vydavateľstvo Paulínky 2005

Lenczová, Terézia a kolektív: Ako to povieme našim deťom?. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo 2008

Luck, Vitalij: Tretia cesta. Príbehy mužov a žien prežívajúcich homosexuálnu náklonnosť. Linka Valentín 2017

Luscoň, Jozef: Presekajte sa životom; A toto viete?; Slovo do uška. Jozef Luscoň 2004

Konferencia biskupov Slovenska: Manuál bioetiky pre mladých. Konferencia biskupov Slovenska, Kanet 2015

Konferencia katolíckych biskupov USA: Stvor vo mne srdce čisté. Pastorálna reakcia na pornografiu. kapucíni na Slovensku 2016

Kuby, Gabriele: Globálna sexuálna revolúcia. Vydavateľstvo LÚČ 2013

Kvapilík, Martin: Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat. Cesta 2016

Miriam, prečo plače? Utrpenie žien po potrate. Rozprávanie postihnutých žien. Z nemeckého originálu. Spolok sv. Vojtecha v spolupráci s Nadáciou Áno životu. 1998.

Noriega, Jose: Eros a jeho poslanie. Vydavateľstvo LÚČ 2017

Pápežská rada pre rodinu: Rod – kontroverzná téma. Spolok sv. Vojtecha 2013

Potočárová, Mária: Rodina a výchova k rodinným vzťahom dnes – etické súvislosti. BYZANT Košice Vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda 2019

Quartan, Mariele: Pravda o vzniku života. Nové Mesto 1996

Ramón, Lucas Lucas: Bioetika pre všetkých. Spolok svätého Vojtecha 2010

Raučinová, Mária: Gender: absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji. Fórum života 2015

Raučinová, Mária: Gender alebo rodová ideológia. Don Bosco 2014

Raučinová, Mária: O manželstve a rodine: nové formy a ich absurdnosti. Fórum života 2015

Scott, Maria a Raimondo: Muža a ženu ich stvoril. Nové Mesto 2015

Smrek P.: Cesta muža, Vydavateľstvo LÚČ Bratislava 2021

Španielska biskupská konferencia: Pravda o láske človeka. Základné pohľady na manželskú lásku, rodovú ideológiu a legislatívu ohľadom rodiny. Spolok svätého Vojtecha 2013

Williams Ken: The yourney out. How I followed Jesus away from gay. Destiny Image. USA. 2021

X-out-loud. Emerging Ex-LGBT Voices. Core Issues Trust. 2021

Yuan Christopher, Yuan Angela: V ďalekej krajine. ARIMES. 2015

Odporúčané internetové stránky:

https://iftcc.org/sk/

https://www.xoutloud.com/

https://www.detike.eu/

https://www.cenapotratu.sk/

https://alexisporadna.sk/

https://milujemzivot.sk/

https://www.ucitelom.sk/

https://www.zachranmezivoty.sk/

https://tlakovyhrniec.sk/

https://katechizmus.sk/

http://centrumfemina.sk/;

https://anoprezivot.sk/;

http://www.dompokoja.sk/

https://www.usmev.sk/;

www.cppr.sk;

www.familygarden.sk;

Odporúčané štúdium

Akadémia Karola Wojtylu. Viac sa dočítate na ich internetovej stránke: www.teologiatela.sk/akw/ 

Zoznam použitej literatúry

Knihy / Monografie

Engels, F. Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu. 1962. III. vydanie. Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava. 181 s. ISBN 75-057-62.

Faggioni, Maurizio Pietro: Život v našich rukách. Manuál teologickej bioetiky. Edizioni Camilliane 2004. Druhé vydanie 2009. Preklad Martin Koleják. Spišská Kapitula. 2012. 375 strán. ISBN 978-80-970944-4-7

Fenwicková, E. Veľká kniha o matke a dieťati. 2002 Z anglického originálu The Complete Book of Mother and Baby care. A Dorling Kindersley Book. 2002. PERFEKT. 10. prepracované vydanie. 264 strán. ISBN 80-8046-192-9

Fridrichová, M. a kol. Prevence rizikového sexuálního chování. 2016. Akreditovaný vzdelávací program českého Ministerstva školstva, mládeže a tělovýchovy ČR. Akreditace č.j.: MŠMT – 25030/2016-1-631.

Katechizmus katolíckej Cirkvi. Dostupné na: https://katechizmus.sk/ ; 25.01.2023

Kawaciuk, I., Urologie. 2000. Jinočany. Nakladatelství H&H. Vydání první. 308 s. ISBN 80-86022-60-9

Kittnar, O. a kol. Lékařská fyziologie. 2011. Grada Publishing, Praha. 1. vydání. 800 strán. ISBN 978-80-247-3068-4

Konferencia katolíckych biskupov USA. Stvor vo mne srdce čisté. 2016. Pastorálna reakcia na pornografiu. Vydanie prvé. Bratislava. Vyd. Minor. 56 s. ISBN 978-80-971273-7-4

Kubiš, I., Mífková, B., Smetánka, A. Sexualita dievčat, Sexualita chlapcov. 2011. Bratislava. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, 2011. 20 s. a 19 s. ISBN 978-80-970435-9-9

Kubiš, I., Smetánka A. Sexualita chlapcov. 2010. Bratislava. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR. 19 s. ISBN 978-80-970435-8-2

Kubíková, S. Krotitelia displejov. Ako vychovať deti, aby zvládli digitálny svet. Postoj Media. 2019. 368 strán. ISBN 978-80-89994-13-7

Kuby, G.: Globálna sexuálna revolúcia. Strata slobody v mene slobody. 2012. Vydavateľstvo LÚČ Bratislava. 2013. 416 strán. ISBN 978-80-7114-922-4

Kvapilík, Martin: Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat. 2016. Cesta 2016. Brno. ISBN 978-80-7295-205-2

Lencz, L., Ivanová, E., Metodický materiál III. k predmetu etická výchova.1995. Bratislava. Metodické centrum v Bratislave. 145 s. ISBN 80-85185-78-4

Lenczová, T. a kol., Ako to povieme našim deťom. Príručka pre rodičov. 2008. Bratislava. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Vydavateľstvo Lúč. 2008. 87 s. ISBN 978-80-968891-6-7

Míček, L. Duševní hygiena. 1986. SPN, Praha in Lencz, L., Ivanová, E. 1995. Metodický materiál k predmetu etická výchova. Bratislava. Metodické centrum v Bratislave. ISBN 80-85185-78-4.

Michalčík, M – Bicianová, P. – Daniška, P. – Ďačok, J. – Grey, E. Manuál bioetiky pre mladých. Fondation Jérôme Lejeune. Konferencia biskupov Slovenska. Kanet. 2015. ISBN 978-80-972036-1-0

Memorix Gynekologie. Verlagsgesellschaft mbH, D-Weinheim. Překlad 1993. ISBN 80-85526-25-5

O´Leary, D. The Gender Agenda. 1997. Vital Issues Press. Lafayette, Luisiana, USA. ISBN 1-56384-122-3. S. 213

Pápežská rada pre rodinu. Rod – kontroverzná téma. 2003. Trnava. Spolok sv. Vojtecha. 2013. Dokumenty Svätej stolice. 173 s. ISBN 978-80-7162-976-4

Ramón, Lucas Lucas: Bioetika pre všetkých. 2010. Bioetica per tutti. Edzioni san Paolo, Milano. 2002 ISBN 978-80-7162-854-5

Rovňanová, L., Lukšík, I., Lukšíková, Ľ. (edit.): Metodická príručka sexuálnej výchovy na druhom stupni základných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 2007. Bratislava. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. 154 s.

Smrek P.: Cesta muža, Vydavateľstvo LÚČ Bratislava. 2021. 432 strán, ISBN 978-80-8179-187-1

Schenk, T., Graf, J., Vaitoska, G. Sex und Sieben. Information und Orientierung zu Pubertät, Liebe und Sexualität. 2013. 4. Auflage. Štvrté vydanie. 76 s.

Vacek, Z. Embryologie pro pediatry. 1992. Praha. Univerzita Karlova. Vydavatelství Karolinum společeně s Nakladatelstvím a vydavatelstvím JP. Vydání 2., doplnené. 314 s. ISBN 80-7066-562-9

Vollmer M. Ch. a kol. Alive to the World. 2008. Alliance for the Family. UK Gracewing Athenaeum Press Ltd, Gateshead. ISBN 978 0 85244 716 1

Zvolský, P. a kol.: Speciální psychiatrie. Univerzita Karlova Praha. 2005. Nakladatelství Karolinum. 2. vyd. 207 s. ISBN 8071842036

Yuan Christopher, Yuan Angela: V ďalekej krajine. Z anglického originálu Out of a far country 2011. vyd. ARIMES. Slovenské evanjelizačné stredisko. 2015. ISBN 978-80-88863-72-4

Odborné články v časopise:

Dheine, C., Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden. PLoSOne, 2011; 6(2): e16885. Published online 2011 Feb 22. Dostupné na: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885 , 27.04.2020

Doležalová, R., 2019. K léčbě poruch pohlavní identifikace v dětství a adolescenci In Vox Pediatriae, marec 2019. Dostupné na: https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-1-2-2019/704-teorie-1-2019?showall=&start=1, 24.04.2020

Ďurovcová, E. – Oravcová, L. 2016. Hormóny v diagnostike porúch reprodukčných funkcií in Newslab, 2016; roč. 7(1): 17–24. Dostupné na: https://www.newslab.sk/wp-content/uploads/2016/12/%C4%8Eurovcov%C3%A1_Hormony_v_diagnostike.pdf , 26.04.2020

Ostatníková, D. [UKOLFFYU]: Za hranicou rovnosti. In: Knihy a spoločnosť. – Roč. 3, č. 1 (2006), s. 3. – ISSN 1336-5584

Patarák, M.: Psychiatrická klasifikácia: Nozologické transformácie transrodovej identity v najnovších psychiatrických klasifikáciách. 2018. In PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 25, 2018, č. 3, s. 32 – 37. Dostupné na: http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-3-2018/ppp_2018_25_3_1_nozologicke_transformacie_transrpdpvek_identity.pdf, 25.04.2020

Pečeňák, J.: DSM-5 Klasifikácia v psychiatrii. Univerzita Komenského. Bratislava. 2014. 61 strán. ISBN 978-80-223-3662-8. Dostupné na: https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/Klasifikacia_v_psychiatrii.pdf , 07.04.2021

Remafedi, G. Adolescent homosexuality: Psychological and Medical Implications. Pediatrics, 1987. p. 331 – 337, cit. Papalia, 1989, s. 392 – 393

 

Odborné stanoviská:

Odborné stanovisko k “rodovému scitlivovaniu” detí. Vyjadrenie lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov. 2014. Dostupné na: https://rodovescitlivovanie.wordpress.com/, 07.04.2020

Prohlášení České společnosti pre psychoanalytickou psychoterapii k léčbě genderové dysforie v dětství a dospívání. 25.06.2019. Časopis Psychosom. Dostupné na: https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-1-2-2019/704-teorie-1-2019?start=1, 26.03.2020

Dokumenty:

AMORIS LAETITIA biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom o láske v rodine. 2016. Vatikán. Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka.

Antidiskriminačný zákon č.365/2004 Z. z.

Global Education Monitoring Report. Gender Report. Building bridges for gender equality. 2019. UNESCO. 72 s. Dostupné na: https://en.unesco.org/gem-report/node/2829, 28.03.2020

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Časť Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí; Časť Rodová rovnosť a práva žien. Dostupné na: https://www.radavladylp.gov.sk//celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/, 25.03.2020

Desatero MŠMT k Sexuální výchově. Tlačová správa 2011. Dostupné na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-msmt-k-sexualni-vychove, 25.03.2020

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 1950. Dodatkový protokol k Dohovoru z 20.03.1952, čl. 2. Dokument Rady Európy: Závery o slobode výchovy v európskom spoločenstve; Dohovor o právach dieťaťa. OSN. 1989.

Dohovor o právach dieťaťa. OSN. 1989.

Dokumenty Delegácie Svätej stolice, začlenené do spisov Svetovej konferencie o ženách v Pekingu v r. 1995, in Casas Torres, J. M.: La cuarta conferencia mundial sobre la mujer. 1998. Madrid. s. 78, podľa Pápežská rada pre rodinu. Rod – kontroverzná téma. 2003.

Dokument Rady Európy: Závery o slobode výchovy v európskom spoločenstve; Dostupné na: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/1ResolutionoftheEuropeanParliamentonFreedomofEducationintheEuropeanCommunity(1984).aspx; 25.03.2020

Grundsatzerlass Sexualpädagogik Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Základný dekrét sexuálnej pedagogiky Rakúskeho spolkového ministerstva školstva, vedy a výskumu)

List ženám. Ján Pavol II. 1995. Vatikán.

Medzinárodné princípy týkajúce sa sexuálnej orientácie a rodovej identity: Jogjakartské princípy. Dostupné na: https://www.vlada.gov.sk/data/att/1829_subor.pdf, 28.03.2020

MULIERIS DIGNITATEM. 1991. Apoštolský list pápeža Jána Pavla II. O dôstojnosti a povolaní ženy pri príležitosti Mariánskeho roku. Preklad: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, Rím 1991.

Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Dokument MŠVVŠ SR.

Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. American Psychological Association Public Interest Directorate Women’s Programs 750 First Street, NE Washington, DC 20002-4242. 66 s. Dostupné na: https://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf , 27.04.2020

Regional Overview of the Status of Sexuality Education in 25 Countries of th WHO European Region. Sexual Education in the WHO European Region. 2017. Federal Centre ofr Health Education. IPPF. Dostupné na: https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2018-05/Regional%20Overview%20on%20CSE%20in%20Europe%20and%20Central%20Asia.pdf, 24.03.2020

Sexuality Education: Where it stands across Europe and Central Asia, dostupné na: https://www.ippfen.org/resource/sexuality-education-where-it-stands-across-europe-and-central-asia, 27.03.2020

Správa nemeckej socialistickej europoslankyne Marie Noichl: Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0163_SK.html, 25.03.2020

Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists Federal Centre for Health Education. WHO Regional Office for Europe and BZgA. Cologne 2010. Dostupné: https://www.bzga-whocc.de/en/publications/standards-in-sexuality-education/, 23.03.2020

Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027. (2018/C 456/01). Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/strat%C3%A9gia_%C3%BAradn%C3%BD%20vestn%C3%ADk.pdf, 26.04.2020

Ústava SR: čl. 24, ods. (1); čl. 41, ods. (4).

Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien z 5.2.2020; Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0093_SK.html, 25.03.2020

Vestník MZ SR zo dňa 6.apríla 2022, Čiastka 18-20, ročník 70. Dostupné na: https://health.gov.sk/?vestniky-mz-sr, 15.05.2022

Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou – zákon č. 326/2001

Záverečné stanovisko Výboru pre odstránenie diskriminácie žien: Slovenská republika. OSN/CEDAW/C/SVK/CO/4. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). Určenie: všeobecné, 18. júl 2008. Originál: angličtina. Výbor pre odstránenie diskriminácie žien. 41. zasadnutie. 30. jún – 18. júl 2008.

Zmluva medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami – zákon č. 250/2002 Z. z

Elektronické dokumenty – monografie:

Centrum pro rodinu a sociální péčí z.s.: Vzdělavání pedagógu. Dostupné na: http://rodina.prorodiny.cz/vztahova-sexualni-vychova/vzdelavani-pedagogu-dvpp/, 24.04.2020

Dilong M.: Sú opodstatnené nadštandardné práva pre homosexuálov?, Fórum kresťanských inštitúcií. Dostupné na: http://fvo.sk/wp/wp-content/uploads/2015/04/AnalyzaMarec2015.pdf ; 22.04.2022

Fact Sheet.2004. Planned Parenthood Federation of America. Opposition Claims about Margaret Sanger. Dostupné na: https://www.plannedparenthood.org/files/8013/9611/6937/Opposition_Claims_About_Margaret_Sanger.pdf, 27.03.2020

Fagan, F.P. : The Effects of Pornography on Individuals, Marriage, Family, and Community. 2009. MARRI , Marriage and Religion Research Institute. Dostupné na. https://marri.us/wp-content/uploads/The-Effects-of-Pornography-on-Individuals-Marriage-Family-and-Community.pdf, 30.04.2020

Ganna et al., Science 365, 882 (2019) Large-scale GWAS (genome-wide association study) reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. Dostupné na: https://www.science.org/lookup/doi/10.1126/science.aat7693, 25.01.2023

Gratist.com: Normal Sperm Count according to WHO. Dostupné na: https://greatist.com/health/normal-sperm-count; 25.05.2021

Grey, E.: Chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický. Dostupné na https://blog.postoj.sk/33693/chemicky-potrat-nie-je-bezpecnejsi-ako-chirurgicky?fbclid=IwAR1q5KEbBEDQhCUcaXjQCx1TSrG7Otrw3MdBPd_4aviRMBjIqkP4lfgmnDk, 07.04.2021

Hope4Kids. Dostupné na https://www.hope4kids.cz/ , 14.04.2020

IPPF Member Associations: Slovak Family Planning Association. Dostupné na: https://www.ippf.org/about-us/member-associations/slovak-republic, 24.03.2020

Kant, I.: Kategorický imperatív. Dostupné na https://www.philosoph-weller.de/Kants_kategorischer_Imperativ.pdf , 25.01.2023

Knerr, W., Ed., 2006. IPPF European Network: Sexuality Education in Europe. A Reference Guide to policies and practicies. Dostupné na https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/sexuality_education_in_europe.pdf, 24.03.2020

Laurinec, J.: Zdravotné riziká hormonálnej antikoncepcie. Dostupné na https://primar.sme.sk/c/4116534/zdravotne-rizika-hormonalnej-antikoncepcie.html#ixzz5jPjZoaTf

Liga Pár páru. Dostupné na https://www.lpp.sk/stm-ppr/18-stm-tabs/262-hlien-krcka-maternice, 31.03.2021

Manželia Billingsovci. Dostupné na: https://billings-cause.blog/, taktiež https://www.woombinternational.org/, 25.04.2020

Nature 573, str.14-15 (2019)) No ‘gay gene’: Massive study homes in on genetic basis of human sexuality. Dostupné na: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02585-6 , 25.01.2023

Menštruačný cyklus a jeho poruchy. Dostupné na https://lieky24.sk/magazin/moje-telo/menstruacny-cyklus-a-jeho-poruchy , 12.04.2021

Neviditeľný človek: dostupné na http://neviditelnyclovek.sk/zdroje-informacii/ ; https://www.ehd.org/; https://www.thebump.com/;

http://www.pregnancysymptomsweekbyweek.org/;

Newslab – recenzovaný časopis laboratórnej medicíny. https://www.newslab.sk/wp-content/uploads/2016/12/%C4%8Eurovcov%C3%A1_Hormony_v_diagnostike.pdf , 23.10.2022

New York Times: Steve Jobs Was a Low-Tech Parent. Dostupné na https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html , 30.03.2021

Ocilková, R.: Odložený štart. Dostupné na https://ocilkova.blog.sme.sk/c/348557/Odlozeny-start.html, 07.04.2021

OECD Family Database http://www.oecd.org/els/family/database.htm

OECD – Social Policy Division. 2016. Ideal actual number of Children. Dostupné na: https://www.oecd.org/els/family/SF_2_2-Ideal-actual-number-children.pdf , 11.04.2021

Population Research Center of the University of Texas at Austin; Dr. Mark Regnerus: New Family Structures Study; Dostupné na http://www.familystructurestudies.com , 20.05.2020

Ostatníková, D: Rozhovor pre FUNRádio: https://www.funradio.sk/clanok/45114-deti-ktore-sa-nachadzali-v-plodovej-vode-s-vyssou-koncentraciou-testosteronu-maju-viac-autistickych-crt-profesorka-daniela-ostatnikova/, dostupné 30.03.2021

Rozkoš, M: Homosexualita je zranenie, ale cirkev ponúka lepšiu pomoc ako dúhové okuliare. 2022. Denník Štandard. Dostupné na: https://standard.sk/271979/knaz-marko-rozkos-homosexualita-je-zranenie-ale-cirkev-ponuka-lepsiu-pomoc-ako-duhove-okuliare/# , 08.011.2022

Safer Surfing – Tipps & Tricks zum sicheren Umgang mit dem Internet. / Surfovať bezpečnejšie. Tipy a triky so zaobchádzaním na internete./ orig. nemčina © Saferinternet.at. Bildmaterial bereitgestellt von SAFT. Neuauflage 2012. Dostupné na: https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Safer_Surfing.pdf, 22.04.2020

Sanger. M., 1918. Birth Control of Abortion? The public writtings and speeches of Margaret Sanger. Birth Control Review, Dec. 1918, 3-4 , Margaret Sanger Microfilm, S70:809 . Dostupné na: https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=232534.xml, 23.03.2020

Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003 – kodifikačná príručka. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=rod&s=exact&c=C94c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#, 30.09.2020:

7 Spiritual Weapons to Battle Pornography, dostupné na https://chastity.com/2014/01/7-spiritual-weapons-to-battle-pornography/, 27.04.2020

Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien, dostupné na https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_EN.pdf , 30.06.2021

Svedectvá a skutočné prípehy uzdravených ľudí – o zmenách v životoch ľudí s rovnakopohlavnou príťažlivosťou, dostupné na: https://iftcc.org/stories/ , https://www.voicesofthesilenced.com/#Witnesses 29.04.2020

Štatistika v súvislostiach: Hlavné trendy populačného vývoja v SR v r. 2017. www.statistics.sk

Tínedžerka vypráví o desivých zkušenostech s transgenderovou ideologii. Dostupné na https://cz24.news/teenagerka-vypravi-o-desivych-zkusenostech-s-transgenderovou-ideologii-a-operaci-ktera-ji-odstranila-prsa/ , 28.09.2022

TeenSTAR Program, Dostupné na www.teenstar.sk, 22.04.2020

Tehotenské testy (cyklus) , dostupné na www.tehotensketesty.sk , 07.04.2021

The Margaret Sanger Papers Project. New York University. Birth Control Organizations; American Birth Control League. About Sanger. Dostupné na: https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/organization_abcl.php, 25.03.2020

Učebné osnovy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu. MŠVVŠ SR. 1998. Dostupné na: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/vychova_k_manzelstvu.pdf ; 30.03.2020. MŠ SR-4560/2010-916.

Unilabs Slovensko, s. r. o., Služby laboratórnej diagnostiky. Dostupné na: https://www.unilabs.sk/vysetrenie/estradiol ; 23.10.2022

Videokazeta LÁSKA JE LÁSKA – informácia a poznámky, zverejnené 23.08.1998. Dostupné na https://www.sme.sk/c/2129084/videokazeta-laska-je-laska-informacia-a-poznamky.html, 24.04.2020.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Zborník metodických cvičení. Metodicko-pedagogické centrum, Tomašíkova 4, Bratislava. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Bratislava 2005. Dostupné na: https://zkss.sk/wp-content/uploads/2015/09/Vychova-k-manzelstvu-a-rodicovstvu_Metodicke-cvicenia1.pdf, 20.04.2020

Životopis Margaret Sanger. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Sanger, 25.03.2020

Materiály zo školení, osobných rozhovorov, e-mailovej korešpondencie:

Aardweg, G.J.M. 2011. Research Article: On the Psychogenesis of Homosexuality. In Volume 78 issue: 3, page(s): 330-354. Linacre Quarterly, 78(3), 330-354. doi: 10.1179/002436311803888267

Lenczová Terézia. Rozhovory a e-mailová korešpondencia so zakladateľkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.

Nováková Nina. E-mailová korešpondencia s pedagogičkou a zakladateľkou Středoevropské inspirace.

Programa Aprendiendo a Querer Resumen ejecutivo sobre la aplicación de los instrumentos de medición de impacto del Programa Aprendiendo a Querer, Niveles: 8, 9, 10, 11,12 y 13 periodos escolares comprendidos entre 2015 y 2018. Aplicación de los instrumentos de evaluación de impacto. Dopadová štúdia od medzinárodnej koordinátorky M. Olavarrie zaslaná e-mailom. Orig. španielčina.

Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (Komisia pre štandardné postupy MZ SR), dostupné na : https://mzsr.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve , 03.03.2023

Vennum Keith. Prednáška na odbornom seminári IFTCC, 2018