Pod termínom „homosexualita“ rozumieme výhradnú (výlučnú) alebo prevládajúcu citovú, erotickú a sexuálnu preferenciu (príťažlivosť) k osobám rovnakého pohlavia. Je dôležité rozlišovať medzi homosexualitou ako výlučnou, či prevládajúcou náklonnosťou k osobám toho istého pohlavia a homosexuálnym správaním. Podľa prieskumov v USA1 asi 15% chlapcov a 10% dievčat má počas dospievania homosexuálnu skúsenosť, je to však prechodný jav, ktorý v dospelosti pokračuje iba u 1% ľudí (štatistiky sa rôznia od 0,5% do 4%). Deti je potrebné upozorniť na to, že niekedy sa človek môže stať obeťou zvedenia alebo zo zvedavosti experimentuje alebo v situácii izolácie od osôb opačného pohlavia sa uchyľuje k homosexuálnym praktikám (väznice, armáda).

Existujú výskumy2, kde samotní homosexuáli uvádzajú, že ich k takémuto životu nasmerovali negatívne vplyvy v útlom detstve v rodine a v prostredí, v ktorom vyrastali. Česká spoločnosť pre psychoanalytickú psychoterapiu vo svojom vyhlásení z júna 2019 uvádza, že „psychologické hľadanie pohlavnej identity je proces, ktorý sa rozvíja od narodenia, majú na ňom podiel rodičia i spoločnosť. Ide o proces, ktorý je o.i. určený nevedomými motívmi, úzkosťami a obranným spracovaním. Tento problém je nutné riešiť komplexne v kontexte bio-psycho-sociálneho rámca“.3 Príťažlivosť k rovnakému pohlaviu je často následkom zranení, nezdravých vzťahov alebo „len“ prejavom /nenaplnenej/ túžby po láske. Bolo by teda chybou, keby mladý človek považoval takúto prechodnú skúsenosť za znak trvalého homosexuálneho zamerania.

Podľa Lencza4 príčiny homosexuálnej príťažlivosti môžu byť napríklad psychické poruchy, hormonálna nerovnováha, zlá skúsenosť v mladosti, detstve (pohlavné zneužitie). Dr. Keith Vennum5, americký psychiater, ktorý sa roky venuje sprevádzaniu ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu, ako aj súvisiacim výskumom, hovorí, že homosexualita môže súvisieť s nepríjemnými zážitkami z detstva (sexuálne násilie). Dôležité je uviesť aj to, že môžu na ňu nadviazať ďalšie psychické poruchy, ako depresia, úzkosť, panická porucha, náladovosť, schizofrénia, bipolárna afektívna porucha osobnosti a iné. Podľa expertov z Medzinárodnej federácie pre slobodu voľby terapie a sprevádzania je potrebné mladých ľudí sprevádzať, nájsť si na nich čas, načúvať im, poskytovať im pevnú oporu a zázemie, a upevňovať ich v ich vlastnej identite, aby tzv. coming-out odkladali na čo najneskôr, pretože existuje kauzálna súvislosť medzi skorým coming-outom a suicidálnymi sklonmi6. Učiteľ sa musí vyhýbať postojom, ktoré by podporovali experimentovanie s homosexualitou a vyhlasovaniu homosexuality za alternatívne sexuálne správanie, rovnocenné s heterosexualitou.

Za homosexualitu nepovažujeme väčšinu sklonov k rovnakému pohlaviu, a porúch, ktoré sa môžu prejaviť v mladosti, v období pohlavného dozrievania, pretože tieto bývajú zvyčajne prechodné. Normálne takýto záujem o rovnaké pohlavie mizne bez stopy. Holandský psychológ, psychoanalytik a psychoterapeut Dr. Gerard J. M. van den Aardweg, ktorý sa 45 rokov venoval problematike homosexuality – ako v praxi, tak aj vedecky, vo svojich odborných textoch uvádza, že neexistujú nijaké vedecké dôkazy o tom, že by bola homosexualita spôsobená hormónmi, génmi alebo zvláštnosťami mozgu. Nebol dokázaný gén homosexuality. Vedecký výskum nepodporuje hypotézu, že homosexuálna orientácia je nemenná a vrodená.7 Práve naopak, existujú svedectvá mnohých ľudí, ktorí pociťovali príťažlivosť k rovnakému pohlaviu a po správnom sprevádzaní žili riadnym heterosexuálnym životom.8

V roku 2019 bol na takmer polmiliónovej vzorke v súvislosti s homosexualitou realizovaný najrozsiahlejší genetický výskum, ktorý bol zverejnený v top vedeckom časopise Science9. Výsledky tohto výskumu komentuje v prestížnom vedecko-populárnom časopise Nature jeho autor A. Ganna takto: “Neexistuje gay-gén (homosexuálny gén)“. Ganna spolu so svojim tímom použili analýzu, ktorá odhaduje, že maximálne do 25 % vplýva na sexuálne správanie genetika a zvyšok je ovplyvnený prostredím a kultúrnymi faktormi – podobne ako to bolo zistené v iných menších štúdiách. Teda v žiadnom prípade sa nevylučujú ďalšie vplyvy kultúrne, spoločenské, rodinné alebo individuálne skúsenosti jednotlivcov vo vývine sexuálneho správania a orientácie. 10

Ak sa nám teda dieťa, dospievajúci mladý človek zdôverí, že pociťuje príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, nie je vhodné urobiť z toho záver, že je homosexuál. Práve naopak. Je potrebné sprevádzať ho aj v tomto prechodnom období, upokojiť ho, že to môže byť dočasne, krátkodobé a že časom sa jeho sexuálne preferencie vykryštalizujú. Dieťa a mladý človek nemá robiť do dospelosti – ako sme to popisovali vyššie, teda minimálne do 26. roku života, žiadny uzáver o svojej sexuálnej náklonnosti či o túžbe po zmene pohlavnej identity.

Kňaz Marko Rozkoš z Linky Valentín (z Košickej gréckokatolíckej eparchie) hovorí11, že sprevádzať homosexuálne cítiaceho človeka znamená pomôcť mu pravdivo vidieť jeho realitu, a pomôcť mu tú realitu prijať. Čo je možné zmeniť, to mu pomáhame zmeniť, a čo sa nedá, to mu pomáhame premeniť na obetu lásky k Bohu. A na to má cirkev tie najlepšie nástroje. Marko Rozkoš sa odvoláva na profesora Sandersa z Oxfordu, ktorý v roku 2014 v jednej zo svojich vedeckých štúdií vyjadril, že na homosexualitu vplýva mnoho príčin. „Homosexuálna prirodzenosť teda neexistuje, ale činiteľov, ktoré ju spôsobujú, je veľa. Toto je vyjadrenie vedy.“12

O ľuďoch a s ľuďmi s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu hovoríme s úctou a láskou, rešpektujúc dôstojnosť každého človeka. Existuje istý počet ľudí, ktorí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu nedokážu nič urobiť ani po správnom sprevádzaní. Ak títo ľudia od nás čakajú odpoveď alebo radu, tak kresťanská odpoveď je žiť v čistote. Nie je to jednoduchá odpoveď, ale netýka sa len ľudí s homosexuálnou príťažlivosťou. Týka sa každého jedného z nás. Všetci sme povolaní k životu v čistote – manželskej, snúbeneckej, čistote zasvätených, slobodných… Sme predsa ľudia a neriadia nás pudy, ale riadime sa rozumom a myslíme na našu nesmrteľnú dušu, ktoré nám boli dané ako exkluzívny dar človeku.

Aj Biblia hovorí, že „sú ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia; ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“ Mt 19,12

Žiaci často prichádzajú na vyučovanie so zaujímavými otázkami, ale niekedy uveria mýtom – ako napríklad, že ľudia s homosexuálnym cítením sú diskriminovaní, alebo že nemôžu dediť či byť informovaní o zdravotnom stave partnera, alebo veľmi často argumentujú právom na adopciu detí homosexuálnymi pármi, pretože je dieťaťu lepšie v homosexuálnej rodine ako v detskom domove. Odpoveďou na tieto mýty sú tieto fakty:

  1. Ústava Slovenskej republiky v čl. 41 hovorí, že „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“ Taktiež Medzinárodné dohovory na ochranu ľudských práv priznávajú právne postavenie manželstva iba ako trvalému zväzku muža a ženy (Všeobecná deklarácia ľudských práv v čl. 16, Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd v článku 12, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach v článku 23). V prípade, že by sme dali na jednu úroveň manželstvo a registrované partnerstvo, porušujeme právnu zásadu rovnosti pred zákonom. Nejde totiž o rovnaké veci.

  2. Informovanie o zdravotnom stave: Právne nič nebráni tomu, aby pacient požiadal lekára, aby informoval o jeho zdravotnom stave určitú osobu. Lekár má povinnosť mlčanlivosti o zdravotnom stave pacienta. Pacient má však právo zbaviť lekára mlčanlivosti a požiadať ho, aby o jeho zdravotnom stave informoval presne špecifikovanú osobu. V praxi sa to deje (na základe ústneho alebo písomného splnomocnenia).

  3. Možnosť dediť: Právny poriadok Slovenskej republiky a právne poriadky demokratických štátov vo všeobecnosti poznajú právny inštitút – dedenia zo závetu. Tento právny inštitút – zriadenie závetu pre prípad smrti využívajú bežne občania na Slovensku a vo svete. Nič nebráni tomu, aby tento inštitút mohol využiť každý občan. Avšak je možné aj dedenie zo zákona. Homosexuálni partneri, za predpokladu splnenia zákonných predpokladov, tvoria spoločnú domácnosť podľa § 115 Občianskeho zákonníka („Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.“). Ak homosexuálni partneri tvorili spoločnú domácnosť aspoň 1 rok pred smrťou jedného z nich, druhý sa stáva dedičom zo zákona v druhej dedičskej skupine podľa §474 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 13

  4. Adopcia detí. Najdôležitejšou zásadou je všeobecné dobro dieťaťa. Dohovor o právach dieťaťa v preambule hovorí: „uznávajúc, že v záujme plného a harmonického rozvoja osobnosti musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia“. Dieťa je dar. Nie právo. Nie právny nárok. Pravda o adopcii je taká, že na adopciu čakajú rodičia, nie deti. Na deti je dlhý rad heterosexuálnych žiadateľov, manželov. V detskom domove nie sú maličké deti. Všetky malé deti sú umiestnené v profesionálnych alebo náhradných alebo pestúnskych rodinách. Pre dieťa je najlepšie prostredie fungujúca biologická rodina tvorená manželstvom muža a ženy. Hovorí o tom aj výskum Prof. Marka Regnerussa, o ktorom píšeme v kapitole na konci knihy. Dieťa sa učí hlavne pozorovaním. Je preto veľmi dôležité, aké vzorce správania dieťa v rodine odpozoruje. Ak je to možné, ponúkajme deťom ideálne vzorce (vzory) správania. Veď to je najlepšia investícia do budúcnosti našej spoločnosti.

Čo ak žiak položí otázku: Poznám homosexuálny pár, ktorý žije spolu už niekoľko rokov, sú si verní; čo sa im dá vytknúť?

Môže to byť pravda. Na svete žijú ľudia, ktorí pociťujú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu a nedokážu s tým nič urobiť. Hovoríme o ľuďoch, u ktorých mohla istá predispozícia v kombinácii s vplyvom spoločnosti či rodinných okolností, zranení alebo skúseností zohrať tak významnú úlohu, že ovplyvnili ich sexuálnu preferenciu natoľko, že to nedokážu ovplyvniť, zmeniť. Je dôležité zdôrazniť, že tu hovoríme o minimálnom počte ľudí. Ale aj s týmito ľuďmi treba súcitiť, nesmieme ich odsudzovať ani nijak diskriminovať či vysmievať sa im, ale práve naopak: mám im byť priateľom, pomocníkom, sprievodcom. Aká je teda odpoveď na takúto situáciu? Samotné prežívanie pocitov a túžob, ktoré nie sú v súlade so skutočným zmyslom a účelom sexuality14, nie je hriešne. Hriešne sú homosexuálne skutky. Avšak: „Ak niekto vystavuje na obdiv objektívny hriech, akoby bol súčasťou kresťanského ideálu, alebo chce vnucovať niečo iné, než to, čo učí Cirkev, nemôže chcieť katechizovať a kázať – a v tomto zmysle je tu niečo, čo ho oddeľuje od spoločenstva (porov. Mt 18, 17). Potrebuje opätovne počúvať hlásanie evanjelia a pozvanie na obrátenie,“ 15 hovorí pápež František v apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Je teda dôležité vedieť, že prežívanie homosexuálnej náklonnosti bez prechodu k aktívnym homosexuálnym skutkom nie je hriechom a nevylučuje u človeka možnosť praktizovať kresťanský život. Osoby rovnakého pohlavia aj pri tomto prežívaní môžu mať hlboký priateľský vzťah, ktorý nie je naplnený erotickým obsahom.

Prečo sú homosexuálne skutky hriešne?

“Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne skutky ako veľmi závažnú zvrátenosť vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“ Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.16 Fyzická, duševná a duchovná rozdielnosť a komplementárnosť (vzájomné dopĺňanie sa) muža a ženy sú zamerané na dobrá manželstva a na rozvíjanie rodinného života.17 Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. (porov. Gn 1,27) Božia dokonalosť v jednote a láske troch osôb Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého sa odzrkadľuje v stvorení a spojení (komplementárnosti) muža a ženy. Muž a žena sú povolaní k životu v jednote a láske, v akej žije Trojjediný Boh. Rozdielne osoby, muž, žena. Počatie dieťaťa v manželskom spojení muža a ženy je jednotou troch osôb.

Čo hovorí Biblia o homosexualite?

Preto Pán povedal: “Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Gn 18,20 (SEB) Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu: “Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!” Gn 19,4-5 (SEB)

Nesmieš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť. Lv 18,22 (SEB) Keby niekto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv. Lv 20,13 (SEB)

Pretože hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá. Božiu pravdu zamenili za lož a korili sa a slúžili stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen. Preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci, domýšľavci, chválenkári. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Rim 1,21-32 (SEB)

Čo ak hovoríme o neveriacich ľuďoch, ktorí nevedia, že je to niečo zlé?

Každý človek má vpísaný do srdca imperatív dobra, Boží zákon, aj keď možno o tom nevie. Hovoríme tomu aj hlas srdca či svedomie, podľa ktorého sa každý človek vo svojej prirodzenosti chce riadiť.18 Ak by sme však chceli použiť vyslovene sekulárny argument, môžeme spomenúť napríklad kategorický imperatív podľa Immanuela Kanta, ktorý je v jeho filozofii základným princípom morálneho konania. Ako kritérium toho, či je konanie morálne, si máme položiť otázku, či sa naše konanie riadi maximou, ktorej platnosť by bola prijateľná pre všetkých, vždy a bez výnimky, a či sa všetky dotknuté osoby nepovažujú len za prostriedky na dosiahnutie iného cieľa, ale aj za ciele samé osebe. Teda či by môj skutok mohli napodobňovať všetci alebo “Konaj len podľa tej maximy, ktorú môžeš zároveň chcieť, aby sa stala všeobecným zákonom“.19 Boh nás nestvoril ako homosexuálov, transsexuálov… Boh nás stvoril ako milované Božie deti, mužov a ženy, a pozýva nás k dôstojnému životu v plnosti. Sme ľudia, najdokonalejšie stvorenie na Zemi. Máme rozum, dušu, slobodnú vôľu. Sme pozvaní k životu v dôstojnosti a cudnosti. Každý človek – slobodný, ženatý, vydatá, malý i dospelý je pozvaný k životu v cudnosti. Ale nezabúdajme: že súd patrí Bohu. Nám Boh povedal: Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. (Lk 6,36-37)

Z rozhovoru s kňazom s Markom Rozkošom pre internetový portál Štandard „Homosexualita je zranenie, ale cirkev ponúka lepšiu pomoc ako dúhové okuliare“:

Ako by mala veriaca rodina reagovať na to, ak by ich dieťa prišlo domov s priznaním, že v sebe objavilo homosexuálne cítenie?

V prvom rade vypočuť. Po druhé, prijať ho. Potom ho objať. Pomôcť mu tým, že sa môže o to podeliť kedykoľvek, keď mu je ťažko. Pre človeka, ktorý je takto zranený, je veľmi ťažké to, že to nemôže nikomu povedať, lebo má zlé skúsenosti. Nezriedka sa to končí tým, že homosexuálne cítiace osoby si nájdu skupinu, ktorá to toleruje, akou bola napríklad Tepláreň. Môžeme im to vyčítať, keď my sami ich nepočujeme? Keď kresťanský rodič odsúdi svojho syna či dcéru, ak mu to povie?

Treba však povedať, že takí rodičia majú v sebe v tej súvislosti veľa otázok. Najčastejšie v zmysle: môžem za to aj ja? Alebo ako môžem pomôcť môjmu dieťaťu?

Azda pomôže rada: Neodsudzuj ani syna, ani dcéru, ani seba. Nehľadaj príčiny hneď v sebe, v svojej výchove, alebo v synovi, nehľadaj, kde nastal zlom. Analýzu v tejto veci skús nerobiť sám, ale nájdi si na to pomocníka. Niekoho, kto sa v týchto veciach vie viac orientovať. Ďalšia vec, nebuď v tom sám. Ani ako rodič, ani ako dieťa.

Čo myslíte tým nebuď v tom sám?

Hľadaj si spoločenstvo, hľadaj iných ľudí, ktorí majú podobný problém a vytvor s nimi kontakt, stretávajte sa a rozprávajte sa na túto tému.

Kde môže veriaci človek nájsť takéto spoločenstvá?

Práve v cirkvi, ktorá je, paradoxne, kritizovaná za to, že nepomáha. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku už viac ako 20 rokov ponúka službu prijatia a sprevádzania tých homosexuálne cítiacich ľudí, ktorí svoj stav prežívajú ako bolestné zranenie prostredníctvom spoločenstva Linky Valentín. A nielen im, ale aj ich rodičom, ktorých sprevádza a podopiera v ťažkých chvíľach.

Ako pracuje Linka Valentín?

Organizuje pravidelné duchovné obnovy či osobné stretnutia. Prvých desať rokov bolo poznačených skôr negatívnymi skúsenosťami z neprijatia. No neskôr, po spoznaní hodnoty, akou je zdravé kresťanské spoločenstvo, sa situácia zmenila. Stretnutia sprevádza radosť z prijatia a nádej v zdieľaní vlastných trápení v atmosfére dôvery. Oni sú totiž kvalitní a hodnotní ľudia, ktorí potvrdzujú, že im nepomáhajú tzv. lacné riešenia založené iba na liberálnej tolerancii, vo forme legalizácie ich zranení. Práve naopak, oceňujú, ak im okolie ponúkne nie dúhové okuliare, ale reálnu podporu vo forme prijatia a sprevádzania. Toto robí práve cirkevné spoločenstvo.

Je ešte niečo, čo by sa dalo poradiť rodičom týchto detí okrem nájdenia spoločenstva?

Ešte je to vzdelávanie sa o homosexualite, teda štúdium literatúry o tomto probléme. Linka Valentín vyprodukovala tri celkom subtílne a veľmi hodnotné brožúrky prostredníctvom ktorých človek nadobudne základný kresťanský pohľad na homosexualitu. Je teda potrebné načítať si k tomu niečo, ale treba si dávať pozor na dobré zdroje. Salzburský pomocný biskup Andreas Laun napísal veľmi hodnotnú knihu na túto tému, z ktorej sa dá čerpať (vyšla v českom preklade s názvom Homosexualita z katolického pohledu). Takisto páter John Harvey, ktorého som už spomínal. To je hodnotná literatúra, ktorá zorientuje človeka.

Ďalšia forma pomoci je duchovná obnova či spoločné stretnutie. A potom je to vzájomná modlitbová služba, ktorú robíme aj my. U nás to prebieha tak, že sa modlíme navzájom jeden za druhého. To sú hodnotné veci, ktoré ponúka cirkev.

Čo určite nemá robiť veriaci človek, keď sa o niekom dozvie, že je homosexuál? A teraz nemám na mysli len rodičov či členov rodiny, ale každého kresťana.

V prvom rade by nemal dať nálepku. Kresťan by nemal byť tým, kto vytiahne nálepku, zalepí ju na čelo a povie homosexuál, zle. To je inkvizícia moderného typu. To určite nie. Mali by sme robiť to isté, čo robí otec alebo mama. Veď sme kresťania. Ako môžeme byť kresťanmi, ak človeka hodíme cez palubu? Máme mu pomôcť, hľadať spolu s ním, ponúknuť mu možnosť zdieľať sa. Zdravé kresťanské spoločenstvo prijme takéhoto človeka a snaží sa mu pomôcť. Čo neurobiť? Hlavne nekameňovať falošnou morálkou alebo fatamorgánou liberalizmu.

Prečo nemôžeme prijať ako riešenie to, čo navrhujú liberáli? Teda nechať homosexuálov, nech si žijú, ako chcú?

Lebo toto nevyrieši problém homosexuálne cítiaceho človeka. Je to, akoby sme ponúkli zranenému človeku, ktorý potrebuje zašiť ranu, aby sa nešírila infekcia, ako možnosť jeho terapie, zostať tak, aby ho šitie rany nebolelo. Samozrejme, nikto nemá rád bolestivé riešenia, no ak sú potrebné, nesmieme ich zanedbať, lebo tým ešte viac ubližujeme. Sloboda je obrovským darom pre človeka, dvíha ho do hodnosti, akú nemá žiadne iné bytie či stvorenie na svete, no s ňou je neoddeliteľne spojená zodpovednosť, ktorá musí rešpektovať pravdu. Pravda o človeku je jasne daná. Objavuje ju tak veda, ako aj všeobecná ľudská skúsenosť. Spočíva v poznaní, že človek žije svoju identitu v dvoch pohlaviach ako muž a žena. Ani veda, ani historická skúsenosť nepotvrdila opak. Neexistuje žiadny gén, ktorý by spôsobil homosexualitu prirodzenou. Áno, človek má právo na slobodu, ale nie bez zodpovednosti.

Takže ich prístup by nepriniesol zlepšenie, ale možno až zhoršenie situácie?

To nie je názor, ale fakt. Ak nerešpektujeme pravdu, zapísanú do vecí tohto sveta, ale staviame vlastný svet z jednej stavebnej látky – slobody, vráti sa to v podobe vzdušného zámku, ktorý sa skôr či neskôr zrúti. Populárne či populistické riešenia ad hoc sú len lacnou náplasťou na efekt. Udalosti posledných dní sú toho príkladom. Je dobré, ak v nás smrť dvoch homosexuálne cítiacich zobudí záujem a túžbu pomôcť, no, žiaľ, spôsob pomoci a jej forma sú vo viacerých prípadoch určite neadekvátne. Ponúkaným riešeniam v právnej či spoločenskej rovine by mali predchádzať hlbšie analýzy ľudského vnútra, ktoré si určite nezaslúži povrchné pouličné terapie. 20

Cesta od zranenej pohlavnej identity k homosexualite (z knihy Peter Smrek: Cesta muža)21

  1. Porovnávanie

Predhomosexuálni chlapci sa v kolektíve rovesníkov cítia menej mužskí a preto menejcenní. Majú pocit, že nepatria k svojim otcom, bratom a iným chlapcom. Porovnávajú sa s druhými chlapcami, obdivujú ich, túžia medzi nich zapadnúť a byť ako oni. Toto porovnávanie prechádza do ľútosti a sebaľútosti.

  1. Sebaľútosť

Predhomosexuálnemu chlapcovi je ľúto, že nie je ako ostatní chlapci, že nedokáže medzi nich zapadnúť, že je iný ako by si želal, že ho nikto nechápe a že je osamelý. „Cítime sa menej ako druhí muži. My sme tí bezmocní, slabí a úbohí. Oni sú tí silní, obdarovaní, sebavedomí a sebaistí. …“

  1. Závisť a obdiv – dve strany jednej mince

Z obdivu k osobe, ktorá žiari svetlom, ktoré v mojom živote chýba, môže sa v mojom srdci zrodiť závisť. Závidím to, čo inému umožňuje žiť plnohodnotný život, no ma to hlboko zraňuje. V tomto prípade je závisť možno len druhou stranou obdivu.“

Obdiv a sebaľútosť z komplexu mužskej menejcennosti sa menia na skrytú závisť. Môže byť tak hlboká, subtílna a rokmi naučená, že ju človek nemusí vnímať tak, ako sa vníma typická závisť. Nie je to závisť spojená s hnevom a pomstou, ale s obdivom. Chlapec pozoruje a obdivuje druhých chlapcov a zároveň prežíva hlbokú ľútosť a sebaľútosť, že nemá to, čo majú oni. Súčasne to túži mať. Keďže je odpojený od svojej mužskosti, nepodarí sa mu to získať. Zostane len pri obdive pre neho nedosiahnuteľnej mužskosti. Tento obdiv a skrytá závisť postupne prejdú do fascinácie a potom do sexuálnej žiadostivosti.

  1. Fascinácia mužnosťou a žiadostivosť

Muži s homosexuálnymi sklonmi sa vo svojej mužnosti cítia veľmi nedostatoční a slabí. Druhých mužov vnímajú ako bohov a seba vnímajú ako úbohé a neschopné bytosti. To, čo nemôžeme mať a k čomu sa nevieme dopracovať, si začneme idealizovať. A tak sa chýbajúca mužnosť stáva nedosiahnuteľnou métou a modlou. Kto si nerozvinie silné „ja“, potrebuje silnejšie ja mimo seba ako oporu, od ktorej je tým závislejší, čím slabší zostáva on sám. Čím väčšmi homosexuálne cítiaci muž prežíva svoju pohlavnú nedostatočnosť, tým je vzdialenejší od svojho mužského ja a tým skôr je fascinovaný mužnosťou druhého. Nedostatočné kontakty s mužmi od samotného detstva a deficit zdravých mužských vzťahov spôsobujú, že ho „nedostupní a tajomní“ muži fascinujú ešte viac. Fascinácia mužnosťou sa veľmi ľahko a rýchlo v puberte sexualizuje a vzniká homosexuálna príťažlivosť. Rokmi živený postoj ustavičného porovnávania, sebaľútosti a závisti sa potlačí do hĺbky duše a nakoniec všetko prekryje vášnivá žiadostivosť. Nie je ničím iným ako sexualizovaním si nenaplnenej túžby po vlastnej mužnosti, ktorú človek nenašiel v sebe, a preto ju hľadá v druhých. To je podstatou homosexuálnej príťažlivosti.

Cesta ku vzniku homosexuálnej príťažlivosti:

Nedostatočná mužská identita → komplex pohlavnej menejcennosti → porovnávanie sa s druhými chlapcami → sebaľútosť, že nie som ako oni (skrytá závisť a obdiv ich mužnosti) → fascinácia mužnosťou pre nemožnosť dosiahnuť ju → sexualizácia obdivovanej mužnosti (homosexuálna náklonnosť)

Odporúčané: silné svedectvo podľa skutočnej udalosti napísané v r. 2011 do knihy Out of a far Country, do slovenčiny preložené v r. 2015: Christopher Yuan a Angela Yuan: V ďalekej krajine.

Christopher Yuan je synom čínskych intelektuálov, imigrantov žijúcich v Amerike. Už keď bol malý chlapec, zistil, že ho priťahujú chlapci. Začal vyhľadávať spoločnosť gejov – v baroch, na diskotékach… odtiaľ bol len krok k prvej droge. Postupne prešiel všetkým tvrdými drogami, až sa počas štúdia medicíny stal dílerom drog. Rýchlo zbohatol, štúdium zanechal, dostal sa medzi gej-pornohviezdy a vystriedal veľa partnerov. Jeho mama sa za neho stále modlila a prosila Boha, aby urobil čokoľvek, len nech si ho pritiahne k sebe. Keď mal asi 25 rokov, policajti ho pre dílerstvo drog zatkli. Vo väzení sa dozvedel, že je HIV pozitívny. Padol na úplné dno, keď raz vo väznici na vrchu odpadkov uvidel Bibliu…

30. kapitola: Posvätená sexualita (Výber z knihy Christopher Yuan a Angela Yuan: V ďalekej krajine

Modloslužba nie je len uctievanie nejakého obrazu. Modla je niečo, bez čoho si svoj život neviem predstaviť. Jedným z dvanástich krokov, je “urobiť dokonalú a nebojácnu inventúru samého seba“. Keď som to urobil, najzreteľnejšia zo všetkých modiel boli práve drogy. Avšak po niekoľkých mesiacoch vo väzbe som už viac nebažil po extáze či ľade. Už som nesníval o stave eufórie. Veril som, že Boh to jednoducho a zároveň zázračne odstránil. … Možno práve kvôli tomu, že v živote som mal ešte ďalšie modly, s ktorými Boh chcel, aby som sa vysporiadal. Jednou z nich bola vášeň pre disco hudbu a čaro nočného života. … Položil som si teda otázku: Môžem bez tej hudby žiť? Môžem žiť bez klubov? Bolo ťažké na to odpovedať a rozhodol som sa postiť tak, že nebudem počúvať hudbu a premýšľať o nočnom živote. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Postupne sa to zlepšovalo a nakoniec to bolo oslobodzujúce.

Aké ďalšie modly v života mám?“ Počas roka a pol som si pravidelne kládol túto otázku. Bolo niekoľko vecí, z ktorých ma Boh usvedčil, ale vyzeralo to tak, že sa držím ešte poslednej veci. Bol to sex. Bolo to ťažké si čo i len predstaviť život bez sexu… V minulosti som bol presvedčený, že tak ako potrebujem jesť a piť, tak potrebujem aj sex. Boh by ma predsa nepožiadal, aby som sa vzdal sexu rovnako, ako by ma nepožiadal, aby som sa vzdal jedla alebo spánku. Aspoň takto som si to vysvetľoval. … Pri čítaní Biblie som si uvedomil, že tam sú ľudia, ktorí bez sexu žili celý svoj život ako napríklad Ježiš. A bol dokonalý a nedotknutý. Možno som si zo sexu spravil modli. Možnože život bez sexu je nie len možný, ale pre mňa aj dobrý a zdravý.

Bolo jednoznačné, že Biblia odsudzovala moju predošlú sexuálnu promiskuitu, ale stále ma zaujímalo, aký je jej verdikt pre homosexualitu.

(Od väzenského kaplána dostal knihu, ktorá mala vysvetľovať, že Bohu homosexualita a identita geja neprekáža.)

„Lenže ako som začal tú knihu čítať a čítať aj pasáže z Písma, na ktoré kniha odkazovala, Duch Svätý ma usvedčoval, že kniha prekrúca Božiu pravdu. Keď som čítal Jeho Slovo, bolo nepopierateľné, že odsudzuje homosexuálny sex. … Po tom všetkom som vzal Bibliu sám, a prechádzal si každý verš, každú kapitolu, každú stranu Písma a hľadal som obhajobu homosexuality. Nevedel som nájsť ani jednu. Nachádzal som sa na rázcestí a malo nasledovať rozhodnutie. Buď sa zrieknem Boha, aby som žil ako homosexuál a dovolil svojim pocitom a sexuálnym vášňam určovať mi identitu alebo sa zrieknem homosexuality, oslobodím sa od svojich pocitov a budem žiť ako nasledovník Ježiša Krista. … Vybral som si Boha.“

Príliš dlho som bol presvedčený, že Boh ma stvoril ako geja. Neustále som si hovoril, že som gej, toto som ja. Nikdy som si to nezvolil. Teraz, keď som skúmal Písmo, aby som vedel, ako žiť, začal som sa sám seba pýtať niečo iné: „Kto som mimo svojej sexuality?“

Stále som pokračoval v čítaní a uvedomil som si, že moju identitu by nemala definovať moja orientácia. … Mojou identitou nie je, že som gej alebo homosexuál, ani či som heterosexuál. Moje identita dieťaťa živého Boha musí byť jedine v Ježišovi Kristovi.

Boh hovorí: Buďte svätí, lebo ja som svätý.

Vždy som si myslel, že opakom homosexuality je heterosexualita. V skutočnosti opakom homosexuality je svätosť.

Heterosexualita nemusí byť mojím cieľom. … Vedel som teda, že by som sa nemal sústrediť na homosexualitu ani na heterosexualitu, ale na jedinú vec, ku ktorej nás Boh volá: posvätená sexualita. Posvätená sexualita znamená jeden z dvoch scenárov: prvý je manželstvo, druhý scenár je zostať slobodný. Byť slobodný nie je kliatba. Byť slobodný nie je bremeno. … Viem, že prvoradé je znovuzrodenie.

Božia vernosť sa nedokazuje potláčaním ťažkostí, ale tým, že nás cez ťažkosti prenesie. Zmena neznamená, že sa nám vyhne každý zápas, je to sloboda vybrať si svätosť uprostred boja.22

 

Naša identita je v Ježišovi Kristovi.

A naša cena – je cena Ježišovej Krvi.

  

1Papali, D.E. – Olds, S.W. – Feldman, R.D. 1989. Human Development. McGraw-Hill, Inc. in Lencz, L., Ivanová, E. 1995. Metodický materiál k predmetu etická výchova.

2Remafedi, G. Adolescent homosexuality: Psychological and Medical Implications. Pediatrics, 1987. p. 331 – 337, cit. Papalia, 1989, s. 392 – 393 in Lencz, L., Ivanová, E. 1995. s. 125

3Prohlášení České společnosti pre psychoanalytickou psychoterapii k léčbě genderové dysforie v dětství a dospívání. 25.6.2019. Časopis Psychosom.

4Lencz, L., Ivanová, E. 1995. Metodický materiál k predmetu etická výchova.

5Prednáška Dr. Keitha Vennuma na odbornom seminári IFTCC, 2018.

6Remafedi, G. 1991. Risk factors for Attempted Suicide in Gay and Bisexual Youth. Pediatrics a semináre IFTCC v rokoch 2017, 2018.

7Aardweg, G.J.M. 2011. Research Article: On the Psychogenesis of Homosexuality. In Volume 78 issue: 3.

8Svedectvá a skutočné príbehy uzdravených ľudí – o zmenách v životoch ľudí s rovnakopohlavnou príťažlivosťou, dostupné na: https://iftcc.org/stories/ , https://www.voicesofthesilenced.com/#Witnesses

9Ganna et al., Science 365, 882. 2019. Large-scale GWAS (genome-wide association study) reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior https://www.science.org/lookup/doi/10.1126/science.aat7693

10Nature 573, str.14-15. 2019. No ‘gay gene’: Massive study homes in on genetic basis of human sexuality: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02585-6

11Denník Štandard: Kňaz Marko Rozkoš: Homosexualita je zranenie, ale cirkev ponúka lepšiu pomoc ako dúhové okuliare. Dostupné na: https://standard.sk/271979/knaz-marko-rozkos-homosexualita-je-zranenie-ale-cirkev-ponuka-lepsiu-pomoc-ako-duhove-okuliare/# , 07.011.2022

12Ibid

13Podľa Dilong M.: Sú opodstatnené nadštandardné práva pre homosexuálov?, Fórum kresťanských inštitúcií: http://fvo.sk/wp/

14 Skutočným zmyslom a účelom sexuality je vznik života. (Samozrejme, aj prejavovanie a upevňovanie lásky.)

15Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka: AMORIS LAETITIA biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom o láske v rodine. 2016. Vatikán. čl.297.

16Katechizmus Katolíckej Cirkvi 2357

17 Katechizmus Katolíckej Cirkvi 2333

18Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. Jer 31,33

19Immanuel Kant: Kategorický imperatív.

20Denník Štandard. 2022. Kňaz Marko Rozkoš: Homosexualita je zranenie, ale cirkev ponúka lepšiu pomoc ako dúhové okuliare. Dostupné na: https://standard.sk/271979/knaz-marko-rozkos-homosexualita-je-zranenie-ale-cirkev-ponuka-lepsiu-pomoc-ako-duhove-okuliare/# , 07.011.2022

21Smrek P. 2021. Cesta muža, s. 39 – 41; II. Cesta od zranenej pohlavnej identity k homosexualite

22Yuan Christopher, Yuan Angela: V ďalekej krajine. Z anglického originálu Out of a far country 2011. vyd. ARIMES. 2015.