Sexuálna výchova v metodickej príručke k etickej výchove

Metodický materiál pre etickú výchovu uvádza odporúčania medzinárodných dokumentov o tom, že sexuálna výchova má rešpektovať práva rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením1, čo znamená, že škola nemá právo povzbudzovať deti k sexuálnym aktivitám, pretože je to v rozpore s presvedčením väčšiny rodičov. Rodičia majú byť informovaní o výučbe v otázkach intimity, sexuality a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, hlavne pokiaľ sú na […]

Sexualita človeka podľa Metodickej príručky L. Lencza a E. Ivanovej

V tejto časti autori učiteľom odporúčajú, aby so žiakmi hovorili o zmenách, ktoré na sebe pozorujú, aby si uvedomili a posilnili vlastnú pohlavnú identitu. Ďalej je tu dôležité uvedomenie si vlastnej plodnosti ako daru a deti pracujú s príbehmi ich rovesníkov. Do popredia vystupuje príbeh dievčiny, ktorá sa rozhodla odložiť prvú sexuálnu skúsenosť a cíti sa po tomto rozhodnutí slobodná a […]

Ponímanie rodiny v metodickom materiáli k etickej výchove (1995)

Dieťa má najprv putovať objavnou cestou do vlastnej rodiny a nájsť v nej svoje miesto. V závislosti od toho, či je dieťa jedináčik, (naj)mladší, (naj)starší alebo prostredný, má svoju úlohu a jeho rola v rodine má svoje výhody aj nevýhody. Dieťaťu máme pomôcť nájsť výhody, silné stránky, tieto prehlbovať, pracovať na nich, byť za ne vďačný a prostredníctvom nich pomáhať druhým. […]